Varma

Finansieringsanalys
ModerbolagetModerbolagetKoncernenKoncernen
1.1–31.12, mn €2013201220132012
Affärsverksamhetskassaflöde
Vinst/förlust av egentlig verksamhet11,08,8-9,0-13,6
Korrektivposter
Förändring i försäkringsteknisk ansvarsskuld1 632,5801,11 632,5801,1
Nedskrivningar och uppskrivningar av placeringar309,1163,6254,1158,5
Avskrivningar enligt plan27,328,2158,9119,2
Försäljningsvinster och -förluster-930,3-439,4-932,2-438,9
Kassaflöde före förändring i driftskapital1 049,6562,31 104,3626,3
Förändring i driftskapital:
Ökning (-)/minskning (+) i kortfristiga räntefria affärsfordringar224,7-259,6211,3-258,9
Ökning (-)/minskning (+) i kortfristiga räntefria skulder-47,5175,6-48,0180,1
Affärsverksamhetskassaflöde före skatter1 226,8478,31 267,6547,5
Betalda direkta skatter-5,8-4,4-5,8-4,4
Affärsverksamhetskassaflöde1 221,0473,81 261,8543,0
Investeringskassaflöde
Nettoinvesteringar och överlåtelseinkomster-1 319,8-366,4-1 374,2-435,7
Investeringar i och överlåtelseinkomster från immateriella och materiella tillgångar och övriga tillgångar1,60,61,60,6
Investeringskassaflöde-1 318,2-365,8-1 372,7-435,1
Finansieringskassaflöde
Utbetalda räntor på garantikapital och övrig vinstutdelning-0,6-0,7-0,6-0,7
Finansieringskassaflöde-0,6-0,7-0,6-0,7
Förändring i likvida medel-97,8107,3-111,5107,2
Likvida medel vid räkenskapsperiodens början717,9610,6717,9610,7
Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut620,1717,9606,5717,9