Varma

Noter till balansräkningen
10. Placeringarnas gängse värde och värderingsdifferens, moderbolaget
ÅterståendeÅterstående
anskaff-Bok-anskaff-Bok-
nings-förings-Gängsenings-förings-Gängse
utgiftvärdevärdeutgiftvärdevärde
31.12, mn €201320132013201220122012
Fastighetsplaceringar
Fastigheter469,2485,4638,2477,3493,9678,4
Koncernbolagsaktier1 505,61 505,62 125,81 604,31 604,32 226,9
Övriga fastighetsaktier26,826,830,627,927,931,0
Lånefordringar hos koncernföretag856,3856,3856,3982,6982,6982,6
Fordringar hos fastighetsbolag93,093,093,047,047,047,0
Placeringar i företag inom samma koncern
Aktier och andelar4,34,34,34,34,34,3
Placeringar i intresseföretag
Aktier och andelar248,5248,5468,8185,5185,5364,5
Övriga placeringar
Aktier och andelar15 374,615 374,620 581,312 547,412 547,415 968,4
Penningmarknadsinstrument9 911,59 911,510 258,210 277,210 277,211 156,9
Fordringar på inteckningslån362,6362,6362,6439,5439,5439,5
Övriga lånefordringar1 599,71 599,71 600,21 935,81 935,81 937,3
30 452,030 468,237 019,328 528,728 545,333 836,7
I den återstående anskaffningsutgiften för penningmarknadsinstrument ingår:
Skillnaden mellan det nominella värdet och anskaffningspriset, periodiserad som ränteintäkter (+) eller som en minskning (-) av dessa-132,7-161,4
I bokföringsvärdet ingår
Intäktsförda uppskrivningar16,216,6
Värderingsdifferens (skillnaden mellan gängse värde och bokföringsvärde)6 641,05 431,7