Varma

11. Placeringarnas gängse värde och värderingsdifferens, koncernen
ÅterståendeÅterstående
anskaff-Bok-anskaff-Bok-
nings-förings-Gängsenings-förings-Gängse
utgiftvärdevärdeutgiftvärdevärde
31.12, mn €201320132013201220122012
Fastighetsplaceringar
Fastigheter2 829,82 845,93 765,23 020,73 037,33 987,9
Övriga fastighetsaktier26,826,830,627,927,931,0
Fordringar hos fastighetsbolag
Placeringar i företag inom samma koncern
Aktier och andelar0,80,80,90,70,70,9
Placeringar i intresseföretag
Aktier och andelar301,1301,1468,8217,3217,3364,5
Övriga placeringar
Aktier och andelar15 390,715 390,720 597,412 556,912 556,916 059,0
Penningmarknadsinstrument9 911,59 911,510 258,210 255,010 255,011 172,4
Fordringar på inteckningslån362,6362,6362,6439,5439,5439,5
Övriga lånefordringar1 599,71 599,71 600,21 935,81 935,81 937,5
30 423,030 439,137 084,028 481,528 498,133 992,6
I den återstående anskaffningsutgiften för penningmarknadsinstrument ingår:
Skillnaden mellan det nominella värdet och anskaffningspriset, periodiserad som ränteintäkter (+) eller som en minskning (-) av dessa-132,7-161,4
I bokföringsvärdet ingår
Intäktsförda uppskrivningar16,216,6
Värderingsdifferens (skillnaden mellan gängse värde och bokföringsvärde)6 644,95 494,5