Varma

24. Solvenskapital, moderbolaget
31.12, mn €20132012
Eget kapital102,097,4
Ränta på garantikapitalet som föreslagits för utdelning-0,6-0,6
Värderingsdifferens mellan tillgångarnas gängse värden och bokföringsvärden enligt balansräkningen6 641,05 431,7
Ofördelat tilläggsförsäkringsansvar1 301,21 072,8
Utjämningsbelopp1 118,1
Immateriella tillgångar-22,1-32,1
Andel av utjämningsavsättningen som jämställs med verksamhetskapitalet1 147,0
9 139,77 716,3
Minimikrav på solvenskapitalet enligt 17 § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag1 395,3550,6