Varma

25. Säkerheter och ansvarsförbindelser, moderbolaget
31.12, mn €20132012
Säkerheter som getts för egen räkning
Säkerhet för derivathandel13,70,7
Kontanta säkerheter på 13,7 mn euro som krävs för klarering av derivatkontrakt ingår i posten kassa och bank i balansräkningen.