Varma

31. Säkerheter och ansvarsförbindelser, moderbolaget
31.12, mn €20132012
Placeringsförbindelser
Kapitalfonder3 421,93 196,4
Övriga fonder2 258,01 216,0
Pensionsansvar
Pensionsutfästelser på bolagets ansvar0,91,0
Leasing- och hyresansvar
Förfaller nästa år0,80,9
Förfaller under senare år0,71,1
Övriga ansvarsförbindelser
I Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varmas momsskyldighetsgrupp ingår eFennia Oy, Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas, Fennia Kapitalförvaltning Ab, Ömsesidiga försäkringsbolaget Pensions-Fennia, Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, Finlands Skadeinspektion SVT Ab, Tieto Esy Ab och Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv samt de fastighetsbolag som de ovan nämnda bolagen äger.
Alla medlemmar i gruppen är solidariskt ansvariga för den mervärdesskatt som ska redovisas för gruppen.7,25,9
Kontrollansvar för avdrag av mervärdesskatt vid fastighetsplaceringar149,7130,0
Värdepapper som getts som lån
Obligationer
Nominellt värde1 387,01 219,0
Återstående anskaffningsutgift1 423,11 277,3
Gängse värde1 427,11 352,6
Värdepapper som getts som lån ingår i balansräkningen. Som motpart i låneverksamheten står förvaringsbanken, Northern Trust Co. London, för vilken låntagarna ställer säkerhet. Säkerheten för lånen består av värdepapper. Värdepapperslånen kan när som helst avbrytas.