Varma

7. Ledningens löner och arvoden
ModerbolagetModerbolagetKoncernenKoncernen
1.1–31.12, mn €2013201220132012
Verkställande direktören och hans ställföreträdare1,01,11,01,1
Styrelseledamöter och ersättare0,40,30,40,3
Ledamöter och ersättare i förvaltningsrådet0,10,10,10,1
Sammanlagt1,61,51,61,5
Genomsnittligt antal anställda under räkenskapsperioden565572565572
Verkställande direktör Matti Vuorias lön och naturaförmåner uppgick till 739 684 euro. Pensionsförmånen enligt den frivilliga tilläggspensionsförsäkring som tecknats för Vuoria är 60 procent av den pensionsgrundande lönen för tilläggspensionen, som grundar sig på inkomsterna från de två mellersta av de fyra senaste åren. Vuoria intjänar ingen tilläggspension enligt tilläggspensionsförsäkringen efter att han har fyllt 60 år 14.3.2011.
Verkställande direktörens ställföreträdare Risto Murtos lön och naturaförmåner uppgick till 308 327 euro. Styrelsen har utnämnt den 22 augusti 2013 Risto Murto till verkställande direktör från och med 1.1.2014. Risto Murtos pensionsålder är 63 år och pensionen är 60 procent av den beräknade pensionslönen.