Varma

9. Inkomstskatter
Kalkylmässig skatteskuld eller -fordran av ackumulerade bokslutsdispositioner eller andra tillfälliga skillnader mellan bokslutsmässiga och skattemässiga värden har inte införts i balansräkningen, eftersom realiseringen av dessa kalkylmässiga skatteskulder eller -fordringar inte kan betraktas som sannolik i ett bolag och en koncern som bedriver lagstadgad pensionsförsäkring.