Varma

Nettointäkter av placeringsverksamheten till gängse värden
Avkast-Avkast-Avkast-Avkast-Avkast-
Placeringsv.ning påning påning påning påning på
nettointäkt.Inves-inves-inves-inves-inves-inves-
marknads-teratteratteratteratteratterat
värde 8) kapital 9)kapitalkapitalkapitalkapitalkapital
2013201320132012201120102009
Avkastning €/% på investerat kapitalmn €mn €%%%%%
Ränteplaceringar sammanlagt145,912 563,91,24,44,24,68,6
Lånefordringar 1)74,42 272,03,33,23,91,53,4
Masskuldebrevslån76,49 053,50,85,55,06,311,2
Övriga finansmarknads-
instrument och depositioner 1) 2)
-4,91 238,3-0,40,71,02,14,7
Aktieplaceringar sammanlagt2 635,012 106,221,814,5-13,019,833,3
Noterade aktier 3)2 154,09 086,623,714,9-18,918,946,4
Kapitalplaceringar 4)270,62 231,712,113,09,623,92,3
Onoterade aktier 5)210,4787,926,715,520,724,54,5
Fastighetsplaceringar sammanlagt137,74 388,23,14,56,43,52,7
Direkta fastighetsplaceringar78,93 879,72,04,65,93,35,3
Fastighetsplaceringsfonder och kollektiva investeringar58,9508,511,63,111,24,8-12,5
Övriga placeringar 265,75 927,04,56,04,518,025,3
Placeringar i hedgefonder 6)380,04 302,88,86,83,517,125,1
Råvaruplaceringar-11,63,3-357,128,6
Övriga placeringar 7)-102,71 620,9-6,36,010,917,1
Placeringar sammanlagt3 184,234 985,29,17,7-2,111,014,1
Intäkter, kostnader och driftskostnader ej fördelade på placeringsslag-24,115,8
Nettointäkter av placerings-
verksamheten till gängse värden
3 160,135 001,09,07,7-2,111,014,1

1) Inklusive upplupna räntor
2) Inklusive kassa och bank samt köpeskillingsfordringar och -skulder
3) Inklusive blandfonder om dessa inte kan hänföras till någon annan post
4) Inklusive kapitalfonder och mezzaninefonder samt placeringar i infrastrukturen
5) Inklusive onoterade fastighetsplaceringsbolag
6) Inklusive alla typer av andelar i hedgefonder oberoende av fondens strategi
7) Inklusive de poster som inte kan hänföras till andra placeringsslag
8) Förändring av marknadsvärdena vid slutet och början av rapporteringsperioden - kassaflöden under perioden. Med kassaflöde avses differensen mellan försäljning/intäkter och köp/kostnader.
9) Investerat kapital = Marknadsvärde vid början av rapportperioden + kassaflöden som tidsavvägts per dag eller månad