Varma

Placeringsfördelning till gängse värden
Grund-Grund-Risk-Risk-Risk-Risk-Risk-
fördel-fördel-fördel-fördel-fördel-fördel-fördel-
ningningning 8)ning 8)ning 8)ning 8)ning 8)
2013201220132012201120102009
mn €%mn €%mn €% 10)% 10)% 10)% 10)% 10)
Ränteplaceringar sammanlagt12 893,134,213 035,537,910 623,528,231,042,434,247,5
Lånefordringar 1)2 026,45,42 441,07,12 026,45,47,19,311,311,8
Masskuldebrevslån9 523,825,39 061,026,39 231,824,527,327,120,030,4
Övriga finansmarknads-
instrument och
depositioner 1) 2)
1 342,93,61 533,54,5-634,6-1,7-3,46,02,85,3
Aktieplaceringar sammanlagt14 565,138,611 554,133,614 755,639,134,130,540,127,5
Noterade aktier 3)11 393,330,28 393,824,411 578,830,724,921,632,822,7
Kapitalplaceringar 4)2 174,75,82 394,37,02 174,75,87,06,65,43,2
Onoterade aktier 5)997,12,6766,12,21 002,22,72,22,31,81,5
Fastighetsplaceringar sammanlagt4 304,211,44 463,513,04 304,211,413,014,013,015,1
Direkta fastighetsplaceringar3 738,99,93 960,611,53 738,99,911,512,511,913,1
Fastighetsplaceringsfonder och kollektiva investeringar565,21,5502,91,5565,21,51,51,51,12,0
Övriga placeringar 5 955,715,85 352,915,66 156,516,316,414,215,313,2
Placeringar i hedgefonder 6)4 849,712,93 779,411,04 849,712,911,011,211,211,2
Råvaruplaceringar0,30,02,50,0201,00,50,80,43,11,9
Övriga placeringar 7)1 105,82,91 571,04,61 105,82,94,62,61,10,0
Placeringar sammanlagt37 718,1100,034 406,0100,035 839,895,094,4101,1102,6103,2
Effekt av derivat 9)1 878,35,05,6-1,1-2,6-3,2
Placeringar till gängse värden sammanlagt37 718,1100,034 406,0100,037 718,1100,0100,0100,0100,0100,0
Masskuldebrevsportföljens modifierade duration4,1

1) Inklusive upplupna räntor
2) Inklusive kassa och bank samt köpeskillingsfordringar och -skulder
3) Inklusive blandfonder om dessa inte kan hänföras till någon annan post
4) Inklusive kapitalfonder och mezzaninefonder samt placeringar i infrastrukturen
5) Inklusive onoterade fastighetsplaceringsbolag
6) Inklusive alla typer av andelar i hedgefonder oberoende av fondens strategi
7) Inklusive de poster som inte kan hänföras till andra placeringsslag
8) Exponeringsfördelningen kan redovisas för jämförelseperioderna allteftersom uppgifter samlas in (inte retroaktivt). Om siffrorna för jämförelseperioderna redovisas och perioderna inte är fullständigt jämförbara ska detta nämnas.
9) Inklusive derivatens verkan på skillnaden mellan grundfördelningen och riskfördelningen. Påverkan av derivaten kan vara +/-. Efter justeringen av skillnaden är slutsumman av riskfördelningen lika med grundfördelningen.
10) Den proportionella andelen beräknas genom att använda slutsumman av "Placeringar till verkligt värde sammanlagt" som divisor.