Varma

Nyckeltal och analyser
Sammandrag
31.12, mn €20132012201120102009
Premieinkomst, mn €4 258,04 230,73 976,63 735,23 399,7
Utbetalda pensioner och övriga
ersättningar, mn € 1)
4 445,54 167,53 924,63 652,93 265,9
Nettointäkter av placeringsverksamheten till gängse värde, mn €3 160,12 492,4-711,03 277,83 551,1
avkastning på investerat
kapital, %
9,07,7-2,111,014,1
Omsättning, mn €6 228,35 120,73 942,94 888,15 883,4
Totala driftskostnader, mn €142,7148,7135,9132,0126,6
% av omsättningen2,32,93,42,72,2
Driftskostnader som täckts med den omkostnadsdel som ingår i försäkringsavgiften101,3110,393,293,793,1
% av ArPL-löne- och FöPL-arbetsinkomstsumman0,50,60,50,50,6
Totalresultat, mn €1 558,51 201,4-1 377,72 054,42 185,3
Ansvarsskuld, mn €31 399,129 766,628 965,629 088,827 789,3
Solvenskapital, mn € 2)9 139,77 716,36 520,47 912,96 017,1
% av ansvarsskulden 3) 31,628,024,830,824,9
i förhållande till solvensgränsen2,22,42,52,32,8
Utjämningsbelopp, mn €1 118,11 107,61 120,21 158,31 016,2
Pensionsmedel, mn € 4) 38 040,235 198,432 782,333 570,130 126,8
Överföring till kundåterbäringar (%) av ArPL-lönesumman 5)0,590,440,400,540,40
ArPL-lönesumma, mn €17 813,417 706,117 324,616 495,315 152,7
FöPL-arbetsinkomstsumma, mn €901,7909,9880,0749,4732,6
ArPL-försäkringar 6)26 90027 60028 10028 30027 600
ArPL-försäkrade491 400498 500498 400488 300474 800
FöPL-försäkringar39 81041 28041 94038 40038 300
Pensionstagare333 700331 400330 000326 900322 900
1)Utbetalda ersättningar i resultaträkningen exkl. omkostnader för handläggning av ersättningar och upprätthållande av arbetsförmågan
2) Verksamhetskapitalet till och med 2012 beräknat utifrån vid tidpunkten gällande bestämmelser (motsvarande princip gäller även andra solvensnyckeltal)
3) Relationstal i procent av den ansvarsskuld som använts vid beräkning av solvensgränsen
4) Ansvarsskuld + värderingsdifferenser
5)Anges med två decimalers noggrannhet
6)Försäkringar tecknade av arbetsgivare som ingått försäkringsavtal