Varma

Varmas balansräkning och resultaträkning till gängse värden

Arbetspensionsbolagets bokslut upprättas enligt bokföringslagen, aktiebolagslagen, försäkringsbolagslagen och lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag samt enligt lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden. Därtill iakttas Social- och hälsovårdministeriets förordning om försäkringsföretags bokslut och koncernbokslut, bokföringsförordningen, beräkningsgrunder fastställda av Social- och hälsovårdministeriet samt Finansinspektionens föreskrifter. IFRS-standarderna gäller inte arbetspensionsförsäkringsbolag.

Arbetspensionssystemet är delvis fonderande. Beloppet av ansvarsskulden i arbetspensionsförsäkringsbolagets balansräkning motsvarar cirka en fjärdedel av kapitalvärdet av de pensioner som tillvuxit fram till bokslutsdagen. Dessutom innehåller den lagstadgade pensionsförsäkringen en garantiordning, som innebär att om en pensionsanstalt blir insolvent ansvarar arbetspensionssystemet solidariskt för att de försäkrades förmåner tryggas.

I ansvarsskulden ingår också ett betydande ofördelat tilläggsförsäkringsansvar, vilket utgör en resultatbuffert och ökar solvensen, ett fördelat tilläggsförsäkringsansvar reserverat för kundåterbäringar och ett aktieavkastningsbundet tilläggsförsäkringsansvar som utgör en buffert för fluktuationer i värdet på arbetspensionsbolagens aktier. Huvudkomponenterna i solvenskapitalet, som mäter solvensen, är det egna kapitalet, det ofördelade tilläggsförsäkringsansvaret, utjämningsbeloppet och placeringarnas värderingsdifferenser.

Bolagets driftskostnader är uppdelade på flera rader i resultaträkningen och nyckeltalen. De gängse värdenas inverkan på bolagets placeringar och resultaten av dem visas i noterna. Ett arbetspensionsbolag behöver inte beräkna kalkylmässig skatteskuld så länge Social- och hälso-vårdsministeriets beräkningsgrund som fastställer räkenskapsperiodens vinst i resultaträkningen är i kraft. På grund av ovanstående kan arbetspensionsbolaget i beskattningen inte fullt ut tillgodogöra sig den skattefria andelen på utdelningsintäkterna eller de tidigare skattegottgörelserna i samband med utdelning. I ett arbetspensionsbolag har koncernbokslutet närmast teknisk betydelse.

I noterna till bokslutet jämförs placeringsintäkterna till gängse värde med den ränta som ska gottskrivas ansvarsskulden och de funktionsspecifika driftskostnaderna (exkl. driftskostnader för placeringsverksamheten och verksamheten för upprätthållande av arbetsförmågan samt lagstadgade avgifter) med den omkostnadsinkomst som ingår i försäkringsavgifterna. Bolagets totalresultat – placeringsverksamhetens resultat, omkostnadsresultatet och försäkringsrörelsens resultat sammanräknat – motsvarar resultaträkningens resultat till gängse värde.

I noterna till det enligt gällande bestämmelser upprättade bokslutet ingår en balansräkning, där tillgångsposterna anges till gängse värde, och en resultaträkning, där resultaträkningsposterna i enlighet med bestämmelserna har omgrupperats och sammanfattats. Det totala resultatet i resultaträkningen enligt gängse värden avviker i väsentlig grad från räkenskapsperiodens resultat i den enligt gällande bestämmelser upprättade resultaträkningen så som det uträknats enligt de beräkningsgrunder som i förväg fastställts av Social- och hälsovårdsministeriet.

Moderbolaget Varmas totalresultat uppgick år 2013 till 1 558 (1 201) miljoner euro och balans-omslutningen till 38 310 (35 651) miljoner euro.

 

Balansräkning till gängse värden, moderbolaget
31.12, mn €201320122011
Aktiva
Placeringar37 71834 40631 852
Fordringar5661 2081 157
Inventarier263646
38 31035 65133 055
Passiva
Eget kapital1019793
Värderingsdifferenser6 6195 4003 775
Utjämningsbelopp1 118
Utjämningsavsättning som jämställs med verksamhetskapitalet1 1471 096
Ofördelat tilläggsförsäkringsansvar1 3011 0731 556
Solvenskapital sammanlagt9 1407 7166 520
Fördelat tilläggsförsäkringsansvar (till återbäringar)1067974
Aktieavkastningsbundet tilläggsförsäkringsansvar720190-180
Utjämningsbelopp1 1081 120
Utjämningsavsättning som jämställs med verksamhetskapitalet-1 147-1 096
Egentlig ansvarsskuld28 15427 31726 395
Sammanlagt28 87427 46826 240
Övriga skulder190388221
38 31035 65133 055
Resultaträkning till gängse värden, moderbolaget
1.131.12, mn €201320122011
Premieinkomst4 2584 2313 977
Utbetalda ersättningar-4 446-4 168-3 925
Förändring i ansvarsskulden-1 289-1 219-596
Placeringsverksamhetens nettoresultat3 1832 510-693
Totala driftskostnader-143-149-136
Skatter-6-4-5
Totalresultat 1)1 5581201-1378
1) Resultat till gängse värde före förändring i tilläggsförsäkringsansvar och utjämningsbelopp