Varma

Ansvarsskulden

Varmas ansvarsskuld ökade med 5,5 (2,7) procent till 31 399 (29 767) miljoner euro. I ansvarsskulden ingår förutom de ökade premie- och ersättningsansvaren även fördelat tilläggsförsäkringsansvar, som används för kundåterbäringar, till ett belopp av 106 (79) miljoner euro, ofördelat tilläggsförsäkringsansvar, som ingår i solvenskapitalet, till ett belopp av 1 301 (1 073) miljoner euro samt ett tilläggsförsäkringsansvar som är bundet till aktieavkastningen och som fungerar som en buffert för arbetspensionssystemets placeringsintäkter till ett belopp av 720 (190) miljoner euro. Utjämningsbeloppet var 1 118 (1 108) miljoner euro.

Värdet på de tillgångar som utgör täckning för ansvarsskulden var vid årets slut 121 (118) procent av ansvarsskulden.