Varma

Arbetspensionssystemet står på en stabil finansieringsgrund och förmånerna är tryggade

Arbetsmarknadsorganisationerna har förbundit sig att förhandla om reformen av pensionssystemet så att den träder i kraft i början av år 2017. Pensionsreformen förväntas förlänga arbetskarriärerna med minst 1,5 år, varvid de tidigare avtalade trepartsförbindelserna uppfylls. En stabil finansieringsbalans är en central styrka i det finländska arbetspensionssystemet för den privata sektorn. Som en del av sysselsättnings- och tillväxtavtalet fastställde de centrala arbetsmarknadsorganisationerna de tidigare avtalade förhöjningarna av arbetspensionsavgifterna, vilket innebär att den genomsnittliga arbetspensionsavgiften höjs till 24,4 procent år 2016.

I början av år 2013 publicerades internationella expertbedömningar av Finlands lagstadgade arbetspensionssystem, dess nuläge och utvecklingsbehov. Arbetspensionssystemet fick mycket positiv kritik. Experterna berömde framför allt systemets täckningsgrad, som garanteras genom lag, beslutsprocessen, som bygger på trepartsbasis och eftersträvar konsensus, samt det stabila, långsiktiga arbete som utförs för att säkerställa finansieringen.

Ett starkt arbetspensionssystem skapar stabilitet i ekonomin och samhället, eftersom ansvaret för pensionerna är långsiktigt. Ett hållbart pensionssystem bygger på längre arbetskarriärer, allmänhetens förtroende för pensionssystemet, rättvisa mellan generationerna samt bättre arbetshälsa bland befolkningen. Längre arbetskarriärer och fondering av pensionerna håller ekonomin stabil trots att åldersstrukturen förändras.

Omfattande projekt pågår i syfte att revidera regleringen av arbetspensionsbranschen. Under år 2014 fortsätter beredningen av förslag om hur solvensbestämmelserna ska utvecklas, regleringen av arbetspensionsbolagens förvaltning preciseras, konkurrensen inom arbetspensionsbranschen främjas och stödet av arbetsmiljöledning regleras.

Varma strävar för sin egen del efter att stärka pensionssystemet och trygga pensionerna genom att bedriva en framgångsrik placeringsverksamhet, förbättra sin kostnadseffektivitet och erbjuda effektiva arbetspensionsförsäkringstjänster, som hjälper både de försäkrade och försäkringstagarna att förlänga arbetskarriärerna.

År 2013 uppgick den genomsnittliga ArPL-avgiften till 22,8 (22,8) procent av lönerna, varav löntagarens andel var 5,15 (5,15) procent för personer under 53 år och 6,50 (6,50) procent för personer äldre än så. FöPL-avgiften var 22,50 (22,50) procent av den fastställda arbetsinkomsten för personer under 53 år och 23,85 (23,85) procent för äldre. Arbetspensionsavgiften höjs stegvis under åren 2012−2016 med sammanlagt 2,0 procentenheter till 24,4 procent. Höjningen är större i början och fördelas jämnt mellan arbetsgivarna och arbetstagarna.

Avkastningskravet på ansvarsskulden bestod av fondräntan på 3,0 (3,0) procent, avsättningskoefficienten för pensionsansvar och aktieavkastningskoefficienten. År 2013 var avsättningskoefficienten i genomsnitt cirka 0,94 procent och aktieavkastningskoefficienten 19,92 procent. Som ränta för de äldsta återlånen, försäkringsavgifterna och vissa andra poster används en beräkningsränta, som var 4,0 procent under årets första hälft och 4,75 procent under årets andra hälft.