Varma

Det ekonomiska läget

Centralbankernas aktiva penningpolitik stödde ekonomin

En föraning om bättre tider spred sig från USA under finansåret 2013, och det världsekonomiska läget ljusnade överlag. Även inom euroområdet började det problematiska läget stabilisera sig, men den ekonomiska krisen är inte över ännu. Året präglades av centralbankernas kraftiga penningpolitiska interventioner på marknaden och det starka uppsving som dessa ledde till särskilt på de utvecklade ländernas börser.

I USA ökade tillväxten mot slutet av året. Detta berodde framför allt på att hushållens konsumtionsefterfrågan tilltog i takt med att bostadsmarknaden stärktes och arbetslösheten minskade. Allteftersom ekonomin har stärkts har också förväntningarna på att centralbanken ska börja trappa ned sina penningpolitiska stimulansåtgärder ökat. Den amerikanska centralbanken har emellertid signalerat att den tänker fortsätta med den penningpolitiska stimuleringen så länge det behövs. Den ekonomiska återhämtningen i USA har varit långsam jämfört med tidigare konjunkturcykler.

Europa eftersträvar balans och inväntar en starkare återhämtning

I euroområdet har problemländerna gjort framsteg med att balansera upp sin offentliga ekonomi, och tillväxtförväntningarna är nu något högre. Eurons starka kurs utgör en utmaning för konkurrenskraften i många euroländer. I slutet av året började de första tecknen på en återhämtning skymta inom industriproduktionen. Om sparåtgärder vidtas samtidigt som lönerna fryses kan detta dock resultera i en minskad konsumtionsefterfrågan och långsammare inflation i hela euroområdet. Europeiska centralbanken har uppgett sig vara tekniskt beredd också på en negativ ränta.

Kapitalmarknaden utvecklades starkt under år 2013. Den fortsatt starka penningpolitiken i USA fick värdepappersmarknaden att nå upp till rekordsiffror. Finansmarknaden upplever som bäst en historiskt stram reglering och en våg inom byggande. Den åtstramade regleringen gör det oundvikligen svårare för företag att få kredit och leder till att finansieringen blir dyrare.

Finlands ekonomi växte inte

Den ekonomiska utvecklingen i Finland var mycket svag år 2013. Finland hänger inte med i jämförelseländernas tillväxttakt. Vår export återhämtar sig med fördröjning och vi kämpar med stora utmaningar inom både näringsstrukturen och den offentliga ekonomin. Industrins produktionssiffror och exportvolymer minskade, så även exportens förädlingsvärde. Sysselsättningsläget har försvagats men är fortfarande skäligt i förhållande till konjunkturläget. Detta beror på att befolkningen blir allt äldre och den potentiella arbetskraften därmed inte ökar i samma takt som tidigare. Den svaga tillväxten i kombination med befolkningens förändrade åldersstruktur ökar hållbarhetsunderskottet inom Finlands offentliga ekonomi. Hållbarhetsunderskottet måste avhjälpas. Här spelar arbetspensionssystemet en avgörande roll i och med att arbetspensionsmedlen ingår i nationens bokföring och pensionslagstiftningen återspeglar sig i utbudet på arbetskraft.

Varmas strategiska val är en stark solvens

Varma har till uppgift att placera pensionsmedlen lönsamt och tryggt. Finanskrisen har varit en svår prövning för pensionssystemen och de institutionella placerarna över hela världen. Varma har i det rådande marknadsläget, som varit ytterst krävande och svårt att förutse, huvudsakligen satsat på att värna om sin starka solvens. Med den riskprofil vi valt strävar vi efter att få så bra avkastning som möjligt på våra placeringar för att trygga utbetalningen av pensioner. En stark solvens och aktiv och omsorgsfull spridning av placeringarna är A och O i ett kärvt marknadsläge.

Målen att förlänga arbetskarriärerna och företagens ekonomiska förutsättningar stämmer inte nödvändigtvis överens på kort sikt. Även många av Varmas kundföretag kämpar med svåra förändringar. Vårt strategiska mål är att tillhandahålla verkningsfulla pensionsförsäkringstjänster. Förmågan att förstå kundens behov framhävs i en ekonomisk brytningstid. Varma har gedigen erfarenhet och kompetens inom arbetspensioner och är en eftertraktad partner när det gäller arbetsmiljöledning. Vi vill vara det effektivaste arbetspensionsbolaget och erbjuda våra kunder de bästa kundåterbäringarna i branschen.