Varma

Driftskostnader

För de driftskostnader som ska täckas med omkostnadsinkomsten i försäkringsavgiften använde Varma 76 (84) procent av de erhållna omkostnadsdelarna som ingår i arbetspensionsförsäkrings-avgifterna. Driftskostnadseffektiviteten förbättrades jämfört med föregående år framför allt tack vare den striktare hanteringen av datasystemskostnader. En effektiv verksamhet gagnar kunderna i form av kundåterbäringar. Varma strävar efter att förvalta både nuvarande och framtida pensionstagares tillgångar så effektivt som möjligt.

Högre effektivitet förutsätter förutom skalekonomi även kontinuerlig kontroll av personalresurserna och i synnerhet datasystemskostnaderna, eftersom dessa står för merparten av Varmas driftskostnader. De totala driftskostnaderna minskade från året innan till 143 (149) miljoner euro.

Varma deltar aktivt i administrationen av arbetspensionsanstalternas gemensamma datasystem och förutsätter såväl kostnadseffektivitet som transparens i kostnaderna.