Varma

Koncern- och intressebolag

I slutet av 2013 omfattade Varmakoncernen 205 (226) dotterbolag och 22 (21) intressebolag. De viktigaste dotter- och intressebolagen är Tieto Esy Ab (50,1 procent), Försäkringsaktiebolaget Garantia (30,5 procent), SATO Abp (45,7 procent), Technopolis Abp (24,0 procent) och NV Kiinteistösijoitus Oy (45 procent). Därtill äger Varmakoncernen 50 procent av garantikapitalet i Ömsesidiga försäkringsbolaget Kaleva. Majoriteten av dotter- och intressebolagen är fastighetsbolag.