Varma

Placeringsverksamheten

Värdet av Varmas placeringar uppgick vid utgången av året till 37 718 (34 406) miljoner euro, och avkastningen enligt gängse värden var 3 160 (2 492) miljoner euro, dvs. 9,0 (7,7) procent. Alla placeringskategorier uppvisade en positiv avkastning. Den genomsnittliga nominella avkastningen för de fem senaste åren var 7,8 procent. I verksamhetsberättelsen presenteras uppgifterna om placeringarnas värde och avkastning indelade enligt risk. I noterna till bokslutet anges hur placeringarna och deras avkastning fördelar sig mellan de olika placeringskategorierna både enligt gällande bestämmelser och indelade enligt risk.

Fokus i Varmas placeringsverksamhet låg på aktiv riskhantering och trygga placeringar, och ett centralt mål var att bibehålla en stark solvens. Under årets lopp minskade bolaget andelen ränteplaceringar och ökade samtidigt andelen aktier och andra placeringar. I riskhanteringen användes derivat i säkringssyfte och för att reglera risknivån i portföljen.

Ränteplaceringarna uppgick vid tidpunkten för bokslutet till 10 624 (10 666) miljoner euro och fördelade sig enligt följande:

  • lånefordringar 2 026 (2 441) miljoner euro
  • statsobligationer 3 869 (4 052) miljoner euro
  • företagsobligationer 5 363 (5 347) miljoner euro
  • penningmarknadsinstrument -635 (-1 175) miljoner euro, av vilka derivatens inverkan 1 878 (1 910) presenteras separat.

Avkastningen på ränteplaceringarna var 1,2 (4,4) procent. Lånefordringarna avkastade 3,3 (3,2), statsobligationerna -1,8 (3,6), företagsobligationerna 3,0 (8,1) och penningmarknadsinstrumenten -0,4 (0,7) procent.

Den låga rådande räntenivån ledde till en tudelad avkastning på Varmas ränteplaceringar. Avkastningen på lånefordringar och företagslån var god med tanke på den rådande räntenivån. I fråga om statslånen tyngdes avkastningen ned dels på grund av att Varma höll sig till skuldebrev emitterade av stater med den bästa kreditvärdigheten, dels för att de långa räntorna steg under årets lopp.

Värdet på aktieplaceringarna var vid tidpunkten för bokslutet 14 756 (11 727) miljoner euro och fördelade sig enligt följande: noterade aktier 11 579 (8 567) miljoner euro, kapitalplaceringar 2 175 (2 394) och onoterade aktieplaceringar 1 002 (766) miljoner euro. Avkastningen på aktieplaceringarna var 21,8 (14,5) procent. De noterade aktierna gav en avkastning på 23,7 (14,9), kapitalplaceringarna en avkastning på 12,1 (13,0) och de onoterade aktieplaceringarna en avkastning på 26,7 (15,5) procent.

Aktieplaceringarna stod för den bästa avkastningen av alla tillgångskategorier. Avkastningsutvecklingen för de noterade aktierna var mycket god, i och med att bolagen levererade höga utdelningar och kursnivån steg kraftigt under året. De inhemska aktierna stod för den bästa avkastningen i Varmas portfölj, och de amerikanska aktierna uppvisade en liknande värdestegring.

Även kapitalplaceringarna och de onoterade aktierna uppvisade en god avkastning. Nästan hälften av kapitalplaceringarna har koncentrerats till USA, och resten huvudsakligen till Europa och Norden. Kapitalplaceringarna och de onoterade aktierna är en långsiktig tillgångskategori i Varmas placeringsportfölj och har uppvisat en mycket god långsiktig avkastning.

Fastighetsplaceringarna uppgick vid tidpunkten för bokslutet till 4 304 (4 463) miljoner euro, varav de direkta fastighetsplaceringarna stod för 3 739 (3 961) och fastighetsplaceringsfonderna för 565 (503) miljoner euro. Avkastningen på fastighetsplaceringar var 3,1 (4,5) procent, varav de direkta fastighetsplaceringarna stod för 2,0 (4,6) och fastighetsplaceringsfonderna för 11,6 (3,1) procent.

Volymen på fastighetsaffärer i Finland förblev på låg nivå i början av 2013. De nya fastighetsfonderna som specialiserat sig på bostads- och vårdfastigheter kompletterade emellertid aktivt sina portföljer med nya objekt. Mot slutet av året fick marknaden fart och affärsvolymen ökade avsevärt till följd av den livliga handeln med affärslokaler. Varma placerade i nya fastigheter till ett värde av 84 miljoner euro. År 2013 byggde Varma 230 nya hyresbostäder i huvudstadsregionen. I fråga om affärslokaler försköts tyngdpunkten från nybyggen till förbättring av enskilda affärslokaler samt underhålls- och renoveringsprojekt. Förändringarna i det direktägda fastighetsbeståndets gängse värden uppgick till sammanlagt -131 miljoner euro.

De övriga placeringarna i bokslutet uppgick till 6 157 (5 640) miljoner euro och bestod av hedgefondsplaceringar 4 850 (3 779), råvaruplaceringar 201 (289) samt övriga placeringar 1 106 (1 571) miljoner euro. Avkastningen på övriga placeringar var 4,5 (6,0) procent.

För hedgefondernas del var 2013 ett lyckat år, och avkastningen på fondplaceringarna var 8,8 procent. Avkastningen utvecklades i jämn takt och fluktuerade endast i obetydlig grad under räkenskapsperioden. Avkastningen på inflationsbundna placeringar påverkades av att de reella räntorna steg och inflationen sjönk. Under räkenskapsperioden erbjöd tillgångskategorin övriga placeringar som helhet avkastnings- och spridningsfördelar med fortsatt låg risknivå.

Marknadsrisken i samband med Varmas placeringar utgör den största risken för bolagets resultat och solvens. Aktierna stod helt klart för den största andelen av denna marknadsrisk. VaR-talet, som beskriver totalrisken i Varmas placeringar, uppgick till 1 118 (1 076) miljoner euro. Talet anger med 97,5 procents sannolikhet största möjliga nedgång i placeringarnas marknadsvärde vid normala förhållanden under en månad.

Viktiga principer i Varmas ägarstyrning är att de företag där Varma är ägare har en högklassig förvaltning, att verksamheten är transparent, att påverkningsmöjligheterna utnyttjas aktivt och att incitamentsystemen för nyckelpersoner följs upp. År 2013 deltog Varma aktivt i bolagsstämmorna och valberedningsarbetet i de finländska företag där bolaget är ägare. På webbplatsen finns en förteckning över Varmas deltagande i valberedningarna för olika börsbolag.