Varma

Utsikter inför framtiden

Världsekonomin börjar återhämta sig och de ekonomiska problemen i euroområdet börjar komma i balans, vilket skapar rum för tillväxt. Tecknen på en starkare produktionstillväxt inom industrin blev allt tydligare mot slutet av året. Den starka eurokursen kommer dock att belasta många länders priskonkurrenskraft en lång tid framöver.

Finland står inför många utmaningar i sin ekonomi, trots att den stärkta globala efterfrågan förväntas dra vår ekonomi framåt i en något bättre riktning i år. Konjunkturutsikterna för de närmaste månaderna är alltjämt svaga. Vår näringsstruktur har förändrats och exportens förädlings-värde har minskat som en följd av utvecklingen under en längre tid. Finland behöver nu nya källor till tillväxt.

Kapitalmarknaden har utvecklats starkt i Finland, särskilt om man ser till det realekonomiska läget. Detta visar att placerarna litar på de finländska företagens lönsamhet i framtiden. Om centralbankerna ändrar sin penningpolitik kan detta skapa oro på marknaden. Experterna är inte helt överens om vilka effekter en stramare penningpolitik skulle ha på kapitalmarknaden, men det väsentliga är att åtgärderna vidtas i rätt tid och dimensioneras rätt.

Arbetspensionssystemet för den privata sektorn står på en stabil finansiell grund och erbjuder de försäkrade stabila förmånsbaserade pensioner. Vi vill vara en föregångare inom arbetspensioner och en pålitlig samarbetspartner för våra kunder. Varma betonar arbetspensionsbolagens ansvar när det gäller att bedriva professionell placeringsriskhantering och förespråkar ökad effektivitet och transparens samt bättre konkurrensförutsättningar i branschen. Ett arbetspensionsförsäkringsbolag ska fullgöra sin uppgift så effektivt som möjligt för nuvarande och framtida pensionstagare.