Varma

Varmas ekonomiska utveckling

Varmas totalresultat enligt gängse värden var 1 558 (1 201) miljoner euro. Totalresultatet per kvartal varierade under räkenskapsperioden så att det första kvartalet uppvisade det bästa resultatet och det andra det svagaste. Under den senare hälften av året uppvisade Varma en god resultatutveckling.

Solvensbestämmelserna ändrades i början av år 2013. Ändringen påverkade inte Varmas solvensställning.

Varmas solvens ökade med 1 424 miljoner euro under år 2013, och solvenskapitalet uppgick i slutet av räkenskapsperioden till 9 140 (7 716) miljoner euro. Varma har den högsta solvensgraden (solvenskapitalet i förhållande till ansvarsskulden) av alla centrala arbetspensionsbolag, 31,6 (28,0) procent. Solvenskapitalet var 2,2 (2,4) gånger högre än solvensgränsen, dvs. på stark nivå. Solvensgränsen justeras enligt placeringarnas riskfylldhet. Varma har som strategiskt mål att bibehålla sin starka solvens via en stabil avkastning och en effektiv verksamhet.

Varmas placeringsintäkter till gängse värden var 3 160 (2 492) miljoner euro, dvs. 9,0 (7,7) procent på det placerade kapitalet. Den ränta som gottskrivs ansvarsskulden var 1 648 (1 303) miljoner euro. Placeringsresultatet för 2013 uppgick således till 1 512 (1 189) miljoner euro. De genomsnittliga nominella intäkterna av Varmas placeringsverksamhet för de fem senaste åren var 7,8 procent per år och för de tio senaste åren 5,6 procent per år. Driftskostnaderna understeg de omkostnadsdelar som ingår i försäkringsavgifterna med 24 (16) procent, och omkostnadsöverskottet var 32 (21) miljoner euro. Försäkringsrörelsens resultat var 15 (-9) miljoner euro.

I slutet av 2013 överfördes 105 (78) miljoner euro till det fördelade tilläggsförsäkringsansvaret för att utdelas i form av kundåterbäringar. Överföringen till återbäringar utgjorde cirka 0,6 (0,4) procent av de försäkrades uppskattade lönesumma.

Den sammanlagda ArPL-lönesumman för de försäkrade i Varma var år 2013 cirka 17,8 (17,7) miljarder euro. Lönesumman uppskattas ha hållits på samma nivå som utfallet för 2012. Bolagets premieinkomst var 4 258 (4 230) miljoner euro, varav ArPL-försäkringarna stod för 4 071 (4 041) miljoner euro och FöPL-försäkringarna för 187 (190) miljoner euro.

Vid årets slut var 531 210 (539 740) personer försäkrade i Varma. Antalet gällande försäkringar uppgick i slutet av 2013 till 66 740 (68 900) och dessa omfattade 39 810 (41 280) företagare och 491 400 (498 500) arbetstagare.

Under 2013 tecknades 3 796 (3 881) nya ArPL-försäkringar och 5 340 (5 782) nya FöPL-försäkringar.

Sammanlagt inlämnades 1 483 634 (1 476 812) inkomst- och anställningsanmälningar, av vilka 92 (90) procent inkom via olika elektroniska kanaler.

Varma iakttar principerna om god försäkringssed. Affärstransaktionerna med försäkringstagarna genomförs på marknadsvillkor. Särskild uppmärksamhet fästs vid affärstransaktioner som gäller finansiering av försäkringstagarens verksamhet, fastighetsaffärer och andra affärer samt hyreskontrakt. I Varma genomförs affärstransaktioner i anslutning till arbetspensionsförsäkring eller placeringsverksamhet på självständig basis. Varma ser till att förmånerna i det gamla försäkrings-beståndet inte äventyras när nya tillgångar anskaffas i samband med kundöverföringarna.

Varma betjänar försäkringstagarna förutom genom egen kundkontaktverksamhet även via If Skadeförsäkring Ab:s och Nordeakoncernens servicenät.

År 2013 utbetalades pensioner för sammanlagt 4 490 (4 222) miljoner euro. Antalet pensionstagare ökade, och vid årets slut betalade Varma ut ArPL- och FöPL-pensioner till cirka 333 762 (331 383) personer.

Under årets lopp fattades 23 937 (22 031) nya pensionsbeslut. De nya pensionsbesluten var 8,7 procent och alla pensionsbeslut sammantaget 3,1 procent fler till antalet än år 2012. Antalet ålderspensionsbeslut var 11 514 (10 229). Därtill fattades 5 461 (5 457) beslut om invalidpension. Antalet deltidspensionsbeslut, 1 052 (842), ökade. Antalet beslut om fortsatt tidsbunden pension var 5 871 (5 653) och antalet övriga beslut var 13 131 (13 960). Dessa inbegriper bland annat beslut som fattas på grund av ändringar i rätten till pension.

Arbetspensionsrehabilitering är ett alternativ till invalidpension, och i Varma ökade rehabiliteringsvolymen fortsättningsvis. Rehabiliteringsverksamheten har visat sig vara effektiv. För tillfället återvänder cirka 72 procent av alla rehabiliteringsklienter helt eller delvis till arbetsmarknaden. Varma har varit en föregångare inom arbetspensionsrehabilitering i många år. Under 2013 hjälpte Varma sina företagskunder i hanteringen av personrisker genom kundspecifik samordning av tjänster i anslutning till arbetshälsa, rehabilitering och pensionslösningar, detta för att hjälpa företagen att minska pensionskostnaderna och förlänga arbetskarriärerna. Varma deltog också i finansieringen av kundernas projekt kring arbetsmiljöledning i enlighet med gemensamt överens-komna skriftliga planer och avtal, som ofta sträcker sig flera år framåt i tiden.

 

31.12.201331.12.2012Förändring
Antal försäkrade
ArPL 1) 491 400498 460-7 060
FöPL39 81041 280-1 470
Sammanlagt531 210539 740-8 530
1)omfattas av en registrerad APL-tilläggspensionsförsäkring4 9285 545-617
Antal försäkringar
ArPL26 93027 620-690
Antal pensionstagare
Deltidspension3 3203 986-666
Familjepension51 42751 487-60
Invalidpension33 32436 195-2 871
Arbetslöshetspension38408-370
Ålderspension230 249223 9996 250
Förtida ålderspension15 40415 30896
Sammanlagt 2)333 762331 3832 379
2)FöPL-pensionstagare29 15328 969184
APL/FöPL-tilläggspensionstagare43 28642 797489

Den elektroniska kommunikationen har ökat avsevärt i Varmas kundtjänst. Totalt 74,5 procent av alla privatkunder som kontaktade pensionstjänsterna år 2013 gjorde det via nätet. Varmas pensionstagare kan själva ändra sina adresser och kontonummer genom att logga in i webbtjänsten med sina bankkoder. I Varmas webbtjänst kan kunderna få en färsk kalkyl över ålders- och deltidspensionens storlek räknat utifrån olika pensioneringsåldrar, lämna in en pensionsansökan och följa hur handläggningen av ansökan framskrider.

Varma skickar ett pensionsutdrag till sina arbetspensionsförsäkrade tre gånger per år. År 2013 skickades sammanlagt 235 287 pensionsutdrag (574 149). I utdraget anges uppgifterna om de inkomster som påverkar pensionen samt beloppet för den arbetspension som har tjänats in fram till slutet av föregående år. Pensionsutdraget fås också i elektronisk form via Varmas webbtjänst.