Varma

Affärsverksamhetsrisker

Bolagets huvudsakliga funktioner utgörs av dess pensionstjänster, försäkringstjänster, kundrelationshantering och placeringsfunktion med tillhörande stödfunktioner. De väsentliga riskerna hänför sig till placeringsverksamheten, informationsbehandlingen, pensionssystemets nätverksbaserade verksamhetsmodell samt möjligheten att anpassa styrningssystemet och verksamhetsmodellerna efter förändringar i verksamhetsomgivningen och ändringar i lagstiftningen.

Andra betydande risker är kostnadsrisker som beror på arbetspensionssystemets struktur, risker som är förknippade med projekt-, teknikvals- och ibruktagningsfasen av nya projekt, risker i anslutning till hanteringen och utvecklingen av utlokaliserade IT-processer, avtals- och motpartsrisker samt risker kring partnernätverkets funktion och ekonomiska framgång.

Ur verksamhetssynvinkel är det avgörande att pensions- och försäkringsärenden sköts i rätt tid och korrekt.

De mest betydande riskerna ekonomiskt sett är placeringsriskerna.

Andra relevanta risker hänför sig till ledningsinformationen och bolagets anseende, funktionsbrister och/eller användningsfel i anslutning till datasystemen, felaktig hantering av uppgifter, felaktig tolkning av författningar, felaktig hantering av placeringar, bolagets fysiska verksamhetsmiljö, effektiviteten inom resursanvändningen, störningar i det europeiska betalningssystemet och systemet för värdepappersavveckling samt försäkringsrörelsen på bolagets eget ansvar.

Inom pensionssystemet finns också risker i anslutning till systemets struktur och funktion samt samhällsekonomins utveckling. Dessa behandlas närmare i punkten Övriga risker.

Varma har ett enda kontor, ett enda verksamhetsområde (Finland), en enkel koncernstruktur, lagreglerade produkter, en liten personal i förhållande till omsättningen samt ett litet antal transaktioner i förhållande till placeringsvolymen. Hos Varma analyseras riskerna enligt både nedifrån uppåt- och uppifrån nedåt-principen för att garantera att bolagets risker blir beaktade till fullo ur olika aspekter.