Varma

Försäkringsrisker

Arbetspensionssystemet är i fråga om lagen om pension för arbetstagare (ArPL) delvis fon-derande. Av de årligen utbetalade pensionerna utgörs i medeltal cirka en femtedel av fonderade medel och resten av en utjämningsdel, som finansieras med de försäkringsavgifter som flyter in varje år. För de fonderade delarna av pensionen ansvarar de enskilda pensionsanstalterna och för utjämningsdelarna ansvarar pensionsanstalterna solidariskt.

Som buffert för den försäkringsrörelse för vilken pensionsanstalterna ansvarar solidariskt fungerar utjämningsavsättningen som ingår i ansvarsskulden. Utjämningsavsättningen inom hela arbetspensionssystemet uppskattas till sin storlek motsvara nästan ett års utgifter för utjämningsavsättningen. Utjämningssystemet eliminerar de inverkningar som är en följd av att antalet försäkrade arbetstagare och deras åldersstruktur utvecklas olika vid de olika pensionsanstalterna. Detta innebär att finansieringen av pensionernas utjämningsdelar inte medför risker för den enskilda pensionsanstalten.

Grundpensionerna enligt lagen om pension för företagare (FöPL) finansieras i sin helhet enligt fördelningssystemet med de försäkringsavgifter som inflyter varje år samt statens an-del. Finansieringen av dessa pensioner innebär således ingen risk för den enskilda pens-ionsanstalten.

Arbetspensionsskyddets nivå är förmånsbaserad och således inte direkt beroende av de fonderade pensionsmedlens avkastning. Arbetspensionsförmånerna för de försäkrade och pensionstagarna är tryggade genom ett lagstadgat solidariskt konkursansvar som omfattar alla arbetspensionsanstalter. Arbetsgivarna och arbetstagarna ansvarar solidariskt för kostnaderna för pensionsskyddet. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer varje år för arbetspensionsbolagen gemensamma beräkningsgrunder för beräkning av försäkringsavgiften och ansvarsskulden. I beräkningsgrunderna ingår bland annat de försäkringsmatematiska antaganden som används vid beräkning av ansvarsskulden, såsom dödlighetsintensiteten och invalidiseringsfrekvensen. Enligt ArPL ska beräkningsgrunderna dimensioneras på ett tryggande sätt, och om grunderna för ansvarsskulden hos alla arbetspensionsanstalter visar sig otillräckliga kan ett utjämningssystem användas för komplettering av ansvarsskulden.

Riskerna i samband med Varmas försäkringsrörelse hänger samman med att de insamlade försäkringsavgifterna och ansvarsskulden för dem ska vara tillräckliga i förhållande till de pensioner som bolaget ansvarar för. Eftersom de gemensamma beräkningsgrunderna kan ändras varje år och utjämningssystemet fungerar som en buffert mot de försäkringsrisker som gäller alla arbetspensionsanstalter, blir den enskilda pensionsanstaltens risk till denna del att man avviker från pensionssystemets medeltal.

Man bereder sig på fluktuationer i försäkringsrörelsens årliga resultat genom ett utjämningsbelopp, som har en riskteoretiskt beräknad undre och övre gräns. Varmas utjämningsbelopp enligt ArPL var i slutet av 2012 cirka 1 075 miljoner euro, vilket är cirka 6,0 procent av de försäkrades lönesumma. I ArPL-försäkringsavgiften var motsvarande riskkomponenters andel år 2013 cirka 4,0 procent av lönesumman.

I fråga om försäkringsrörelsen hänför sig den största fluktuationen till invalidpensionerna. Med avseende på invalidpensioner och arbetslöshetspensioner motsvarar Varmas utjämningsbelopp den fonderade pensionsutgiften för över tre år.

Ansvarsskulden beräknas på individ- och försäkringsnivå i en årsavräkning som görs på våren efter redovisningsåret, sedan arbetsgivarna skickat in förvärvsuppgifterna. Pensionsskyddscentralen gör den årliga utredningen av fördelningssystemet först på hösten efter årsredovisningsåret, då även de övriga andelarna av ansvarsskulden kan beräknas. I bokslutet uträknas ansvarsskulden enligt överslagsformler.

Ansvarsskuldens struktur enligt Varmas årsavräkning var 31.12.2012 följande:

mn €%
ArPL-basförsäkring
Premieansvar
Ansvar för framtida ålderspensioner14 21147,7
Ansvar för framtida invalidpensioner4341,5
Ofördelat tilläggsförsäkringsansvar1 0733,6
Fördelat tilläggsförsäkringsansvar790,3
Aktieavkastningsbundet tilläggsförsäkringsansvar1900,6
Premieansvar sammanlagt15 98753,7
Ersättningsansvar
Ansvar för löpande ålderspensioner7 72325,9
Ansvar för löpande invalidpensioner1 5195,1
Ansvar för löpande arbetslöshetspensioner10,0
Utjämningsavsättning2 8969,7
Utjämningsbelopp1 0753,6
Ersättningsansvar sammanlagt13 21344,4
ArPL-basförsäkring sammanlagt29 20098,0
Tilläggspensionsförsäkring enligt APL sammanlagt5601,9
FöPL-basförsäkring sammanlagt190,1
Tilläggspensionsförsäkring enligt FöPL sammanlagt30,0
Ansvarsskuld sammanlagt29 782100,0
% av
löne-
mn €summan
ArPL-utjämningsbelopp 31.12.2012
Ålderspensionsdel400,2
Invalidpensionsdel8064,5
Arbetslöshetspensionsdel500,3
Avgiftsförlustdel1791,0
Sammanlagt1 0756,0
Nedre gräns för utjämningsbeloppet267
Övre gräns för utjämningsbeloppet1 352

Varken åldersstrukturen för de hos Varma försäkrade arbetstagarna eller strukturen i arbetsgivarnas storleks- eller branschfördelning avviker signifikant från genomsnittet för arbetspensionsanstalterna, och bolagets utjämningsbelopp ligger något över medeltalet. Varma är därmed inte nämnvärt utsatt för någon risk på grund av avvikande försäkringsbestånd.

Vid riskhanteringen av försäkringsrörelsen används försäkringstekniska analyser. För hanteringen av försäkringsrörelsens risker används försäkringstekniska analyser, bland annat riskmåttanalys (dödlighetsintensitet, invaliditetsintensitet), boksluts- och rörelseresultatanalyser (försäkringsteknik, ansvarsfördelning) samt bland annat statistikföring av avgiftsförlusten och invalidpensionsutgiften. När bokslutet upprättas kan särskilt uppskattningen av de försäkrades lönesumma avvika från den slutliga uppgiften. Detta återverkar på bolagets premieinkomst och på ansvarsskuldens storlek, men bolagets resultat påverkas knappast alls.

Inför de risker som ingår i ansvarsskuldens täckning, dvs. försäkrings- och placeringsriskerna, bereder man sig genom ett solvenskapital, i vilket även det ovan nämnda utjämningsbeloppet ingår. Solvenskapitalets belopp följs upp i förhållande till ansvarsskulden och den solvensgräns som beräknas på basis av placeringsfördelningen. I beräkningen av solvensgränsen beaktar man i fortsättningen också försäkringsrisken. Solvenskapitalet är alltså ett sätt att bereda sig speciellt på sådana år då avkastningen på de medel som utgör täckning för ansvarsskulden understiger den ränta som gottskrivs ansvarsskulden.

En del av räntan som gottskrivs ansvarsskulden fastställs på basis av pensionsanstalternas utfallna aktieavkastning i efterskott. Risken i anslutning till denna andel, som motsvarar 10 procent av ansvarsskulden, bärs på arbetspensionssystemets nivå genom ett till aktieavkastningen bundet tilläggsförsäkringsansvar, som kan variera mellan -10 procent och +5 procent av ansvarsskulden. Den enskilda pensionsanstalten bär fortfarande risken med sitt solvenskapital till den del dess aktieavkastning avviker från genomsnittet. Vid beräkningen av denna genomsnittliga aktieavkastning begränsas de största pensionsanstalternas viktandel till 15 procent.

I tabellen nedan anges hur placeringarna och vissa andra poster indelades i solvenskategorier vid årets slut.

mn €%-andel
Penningmarknadsinstrument1 2893,4
Obligationer och skuldförbindelser12 34532,4
Fastigheter6 00915,8
Aktier16 01642,0
Diverse placeringar2 4786,5
38 138100,0