Varma

Bolagsstämman

I Varma utövas den högsta beslutanderätten av delägarna på bolagsstämman. Dessa består av:

  • försäkringstagare med ett gällande försäkringsavtal i Varma som tecknats i enlighet med lagstiftningen om pension för arbetstagare,
  • företagare med ett gällande försäkringsavtal i Varma som tecknats i enlighet med lagstiftningen om pension för företagare,
  • de försäkrade, försäkringsspecifikt gemensamt, vilka omfattas av en gällande basförsäkring i Varma som tecknats i enlighet med lagstiftningen om pension för arbetstagare, och
  • garantiandelsägarna.

I bolagsordningen beskrivs närmare hur en enskild delägares röstetal vid bolagsstämman fastställs.

Ordinarie bolagsstämma hålls årligen före utgången av maj månad. Extra bolagsstämma hålls när styrelsen eller förvaltningsrådet anser detta vara motiverat eller när sådan enligt försäkringsbolagslagen ska hållas.

Enligt bolagsordningen ska bolagsstämman fastställa bolagets verksamhetsberättelse och koncernbokslut, besluta om behandlingen av räkenskapsperiodens resultat samt besluta om beviljande av ansvarsfrihet för de ansvariga och om de arvoden som ska betalas till ledamöterna i förvaltningsrådet och revisorerna. Bolagsstämman väljer förvaltningsrådsledamöterna samt revisorerna och revisorssuppleanterna.