Varma

Förvaltningsrådet

Varma har i enlighet med lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag ett förvaltningsråd, som övervakar den förvaltning som sköts av styrelsen och verkställande direktören. Utöver denna övervakningsuppgift ankommer det på förvaltningsrådet att:

  • på förslag av valutskottet välja styrelsens ledamöter och ersättare,
  • på förslag av valutskottet fastställa styrelseledamöternas arvoden,
  • utnämna valutskottet inom sig eller bland styrelsens ledamöter,
  • ge den ordinarie bolagsstämman sitt utlåtande om bokslutet, koncernbokslutet och verksamhetsberättelsen samt revisionsberättelsen.

Förvaltningsrådet består av 28 ledamöter som väljs av den ordinarie bolagsstämman. Styrelsen väljs enligt bolagsordningen på följande sätt:

  • sju ledamöter väljs bland personer som föreslagits av de ledamöter i Varmas valutskott som representerar de centrala arbetsgivarcentralorganisationerna
  • sju ledamöter väljs bland personer som föreslagits av de ledamöter i valutskottet som representerar de centrala löntagarcentralorganisationerna
  • fjorton ledamöter väljs på basis av valutskottets gemensamma förslag.

Ledamöternas mandatperiod är tre år, så att högst tio ledamöter står i tur att avgå varje år. Förvaltningsrådet väljer varje år inom sig ordförande och vice ordförande. Lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag förutsätter att en av dessa väljs på förslag av de ledamöter i valutskottet som representerar de försäkrade. Ledamöterna i förvaltningsrådet presenteras i årsredovisningen under rubriken Ledamöterna i förvaltningsrådet och information om de arvoden som utbetalas till förvaltningsrådet finns i avsnittet Utredning över löner och arvoden.