Varma

Styrelsens uppgifter

Styrelsen ska sörja för förvaltningen av bolaget och se till att verksamheten är ändamålsenligt organiserad. Lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag förutsätter därtill att styrelsen utarbetar en plan för placeringen av bolagets tillgångar.

Styrelsen utnämner och avsätter verkställande direktören. Bolaget kan dessutom ha en ställföreträdare för verkställande direktören. Styrelsen kan också utnämna andra direktörer.

Styrelsen utnämner bolagets försäkringsmatematiker och bolagets överläkare.

Förvaltningsrådet väljer styrelsen med stöd av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag. Styrelsen består av 12 ordinarie ledamöter och tre ersättare. Styrelsen väljs enligt bolagsordningen på följande sätt:

  • tre ledamöter och en ersättare väljs bland personer som föreslagits av de ledamöter i Varmas valutskott som representerar de centrala arbetsgivarcentralorganisationerna,
  • tre ledamöter och en ersättare väljs bland personer som föreslagits av de ledamöter i Varmas valutskott som representerar de centrala löntagarcentralorganisationerna,
  • sex ledamöter och en ersättare väljs på gemensamt förslag av valutskottet.

Varje år står fyra ordinarie styrelseledamöter i tur att avgå.

Styrelsen väljer inom sig ordförande och vice ordförande. Lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag förutsätter att en av dessa väljs på förslag av de ledamöter i valutskottet som representerar de försäkrade.

Varmas styrelse 2013 presenteras i årsredovisningen under rubriken Styrelseledamöter, och information om de arvoden som utbetalas till styrelseledamöterna finns i avsnittet Utredning över löner och arvoden.

Ingen i styrelsen hör till bolagets operativa ledning. Ingen av styrelseledamöterna har stått i arbets- eller tjänsteförhållande till Varma år 2013 eller de två föregående åren, och ingen av dem får ersättning av Varma för konsulttjänster eller andra tjänster vid sidan om styrelsearbetet eller annan rådgivning.

Varmas verkställande direktör Matti Vuoria är vice styrelseordförande i Sampo Abp, vars operativa ledning finns representerad i Varmas styrelse; detta samband bildar ett sådant förhållande som avses i koden för bolagsstyrning (rekommendation nr 15).