Varma

Styrelseledamöternas arvoden

År 2013 sammanträdde styrelsen 9 gånger. I genomsnitt deltog 90,4 procent av ledamöterna ersättarna medräknade. Tabellen nedan anger uppgifterna per ledamot för 2013.

Varmas förvaltningsråd fattar beslut om bolagsstyrelsens arvoden. År 2013 var styrelsens arvoden följande:

Årsarvode 2013

  • ordförande 45 000 euro
  • vice ordförande 32 000 euro
  • ledamot 18 000 euro
  • ersättare 13 000 euro

Mötesarvodet för ordföranden, vice ordförandena, ledamöterna och ersättarna är 600 euro. Ovan nämnda mötesarvode betalas även för styrelseutskottens och presidiets separata sammanträden samt för deltagande i förvaltningsrådets sammanträden.

Styrelseledamöterna är försäkrade enligt 8 § i lagen om pension för arbetstagare, enligt vilken ArPL-avgift betalas på arvodet.

Varmas styrelse 2013 – deltagande och arvoden
Styrel-Erätt-Mötes-
sensnings- ochStyrel-och
samman-nomine-Revi-Förvalt-sensutskotts-
träden,rings-sions-Val-nings-semi-Års-arvo-Samman-
Namndeltagandeutskottetutskottetutskottetrådetnararvode, €den, €lagt, €
Ordförande
Sakari Tamminen9/99/92/23/31/145 00014 40059 400
Viceordförande
Kari Jordan6/97/93/33/332 00010 50042 500
Mikko Mäenpää 8/98/92/23/31/332 00012 30044 300
Ledamöter
Riku Aalto8/91/118 0005 40023 400
Mikael Aro8/91/118 0005 40023 400
Johanna Ikäheimo8/91/31/118 0006 00024 000
Ari Kaperi8/91/118 0005 40023 400
Lasse Laatunen8/92/318 0006 00024 000
Karsten Slotte9/91/21/118 0006 60024 600
Kari Stadigh9/91/31/118 0006 60024 600
Kai Telanne8/92/21/118 0006 60024 600
Veli-Matti Töyrylä9/93/33/31/118 0008 70026 700
Ersättare
Mikko Ketonen8/913 0004 80017 800
Arto Kuusiola8/91/113 0005 40018 400
Liisa Leino7/91/113 0004 80017 800