Varma

Verkställande direktörens och ledningsgrupps- direktörernas belönings- system

Verkställande direktörens och ledningsgruppsdirektörernas belöningssystem

Belöning av verkställande direktören samt dennes övriga förmåner

Styrelsen utnämner verkställande direktören samt beslutar om villkoren för dennes anställningsförhållande.

Verkställande direktör Matti Vuorias löne- och naturaförmåner uppgick 2013 till sammanlagt 739 684 euro, varav 103 968 euro är resultatpremier för 2012 och 77 802 euro är långsiktiga resultatpremier för 2010–2012. Verkställande direktören har ingen bostadsförmån. Verkställande direktören har en fri bilförmån värd 1 635 euro/månad och en mobiltelefonförmån värd 20 euro/månad. Naturaförmånernas beskattningsvärde ingår i penninglönen. Verkställande direktörens årsbonus fastställs som en utfallsprocent av de resultatmål som uppställts av styrelsen. Maximibonusen som styrelsen fastställde för Vuoria för 2012 motsvarade hans månadslön för 8 månader. Av detta utbetalades som en andel enligt utfallsprocenten 103 968 euro våren 2013.

Verkställande direktör Vuoria omfattades av det i avsnittet Beslutsordning och belöningsprinciper ovan beskrivna långsiktiga incitamentsystemet, vars maximipremie motsvarar månadslönen för fyra månader under både incitamentperioden 2010–2012 och incitamentperioden 2011–2013. Som premie motsvarande utfallet för incitamentperioden 2010-2012 betalades 77 802,72 euro till Vuoria våren 2013.

I årsbonussystemet är maximipremien för verkställande direktören för 2013 högst lika stor som månadslönen för 10 månader med beaktande av den incitamentskoefficient som bygger på placeringsfunktionens resultat. Eventuell årsbonus för 2013 kommer att utbetalas 2014, liksom även premierna för utfallet av det långsiktiga incitamentsystemet 2011–2013.

Verkställande direktör Vuoria kommer enligt överenskommelse att avgå med ålderspension då han fyller 63 år i mars 2014. Pensionsförmånen enligt den tilläggspensionsförsäkring som tecknats för verkställande direktören är 60 procent av den pensionsgrundande lönen för tilläggspensionen. Den grundar sig på inkomsterna från de två mellersta av de fyra senaste åren före fyllda 60 år. Efter att Vuoria fyllde 60 år har Varma inte betalat tilläggspensionsavgifter på hans inkomster utan endast lagstadgade ArPL-avgifter.

Verkställande direktörens uppsägningstid är sex månader. Utöver detta är han berättigad till en avgångsersättning som motsvarar sex månaders lön.

Ställföreträdare för verkställande direktören är vice verkställande direktör Risto Murto. Murtos löne- och naturaförmåner uppgick år 2013 till 308 327 euro, varav 48 000 euro är resultatpremier för det separata systemet för placeringsfunktionen från 2012. Därtill ska 123 630 euro i senarelagda premier för detta system betalas till honom år 2015. I det separata systemet för placeringsfunktionen år 2013 är Murtos maximipremie högst lika stor som 14 månaders lön. Det separata systemet för placeringsfunktionen beskrivs ovan i punkt 1.3.2. Murto har inte omfattats av Varmas årsbonussystem eller långsiktiga incitamentsystem. Ställföreträdaren för verkställande direktören har ingen bostadsförmån eller bilförmån. Mobiltelefonförmånen är värd 20 euro/mån.

Styrelsen har den 22 augusti 2013 utnämnt Murto till verkställande direktör för Varma från och med 1.1.2014. Hans fasta månadslön under 2014 kommer att vara 43 000 euro. År 2014 kommer Murto att omfattas av Varmas årsbonussystem och långsiktiga incitamentsystem och är inte längre med i det separata systemet för placeringsfunktionen. Det maximala arvodet som betalas till Murto för årsbonussystemet och det långsiktiga incitamentsystemet för år 2014 kan inte överstiga lönen för 12 månader.

I och med att Murto utnämndes till verkställande direktör steg hans pensionsålder från nuvarande 62 år till 63 år. Hans pensionsförmån enligt tilläggspensionsförsäkringen kommer att vara 60 procent av tilläggspensionens pensionslön. Kostnaderna för Murtos tilläggspensionsavtal var 79 516 euro år 2013.

Murtos uppsägningstid är sex månader. Utöver detta är han berättigad till en avgångsersättning som motsvarar sex månaders lön.

Belöning av direktörerna i ledningsgruppen samt deras övriga förmåner

Styrelsen beslutar om belöningen av direktörerna i Varmas ledningsgrupp och om de övriga villkoren för deras anställningsförhållanden.

Ledningsgruppsdirektörerna omfattas av Varmas resultatpremiesystem på det sätt som anges i avsnittet Beslutsordning och belöningsprinciper.

Ledningsgruppsdirektörernas, med undantag av verkställande direktörens och vice verkställande direktörens, löner och naturaförmåner uppgick år 2013 till 1 416 210 euro och resultatpremieandelarna till 62 943 euro (för 2012) och 108 119 euro (långsiktig resultatpremie för åren 2010–2012), dvs. sammanlagt 1 587 273 euro. Varmas ledningsgruppsdirektörer har ingen bostadsförmån. De har möjlighet till fri bilförmån och har beviljats mobiltelefonförmån. Naturaförmånernas beskattningsvärde ingår i penninglönen.