Varma

År 2013 i korthet

Totalavkastningen på Varmas placeringar steg till 9,0 procent tack vare aktierna år 2013. Det goda placeringsresultatet ledde till en rekordstark solvens i slutet av året.

Aktiekurserna steg kraftigt under 2013. Räntenivån hölls däremot på en låg nivå, i och med att de euro-peiska och amerikanska centralbankerna fortsatte att stimulera penningpolitiken med krafttag. De långa räntorna steg, men de ligger alltjämt på en historiskt låg nivå.

Solvensen rekordhög

Varmas placeringsintäkter var mycket höga. Placeringarna uppvisade vid årets slut ett värde på 37,7 (34,4) miljarder euro och en avkastning på 9,0 (7,7) procent. Tack vare den goda avkastningsutveckling-en stärktes solvensen till 9,1 miljarder euro, dvs. 31,6 (28,0) procent av ansvarsskulden.

Aktierna stod för den bästa avkastningen av alla tillgångsklasser. Varma ökade aktieplaceringarnas och minskade ränteplaceringarnas andel under 2013.

Varma är en betydande inhemsk placerare; vi har satsat 36,4 procent av alla placeringar, dvs. 13,7 mil-jarder euro, på det finländska samhället i olika former.

Läs mer om Varmas placeringsverksamhet i avsnittet Placeringsåret 2013.

Driftskostnadseffektivitet gav större kundåterbäringar

Varma förbättrade sin driftskostnadseffektivitet och använde 76 (84) procent av de omkostnadsdelar som ingår i arbetspensionsförsäkringsavgiften. Effektiviteten gynnar kunderna; totalt 105 (78) miljoner euro reserverades för kundåterbäringar.

Premieinkomsten var 4,3 (4,2) miljarder euro.

 

Vid årets slut hade Varma 531 200 (539 700) försäkrade och 333 700 pensionstagare. I pensioner utbe-talades ett 6 procent högre belopp än året innan, dvs. 4,8 (4,5) miljarder euro.

Sysselsättningen efter slutförd rehabilitering är alltjämt god bland Varmas kunder: 72 procent av alla rehabiliteringsklienter fortsatte i arbetslivet efter rehabiliteringen.