Varma

Verkställande direktörens översikt

År 2013 satsade Varma i första hand på att värna om bolagets starka solvens i det utmanande marknadsläget, som varit svårt att förutse. Aktiv placeringsverksamhet som bygger på omsorgsfull spridning visade sig vara en framgångsrik strategi, och Varma stärkte sin position som landets mest solventa arbetspensionsbolag. Vår rekordstarka solvens stärker i högsta grad Varmas handlingskraft i det kärva marknadsläget. Våra kunder kan koncentrera sig på utmaningarna i sin egen affärsverksamhet och lita på att Varma sköter sina nuvarande och kommande pensionsåtaganden.

Den totala avkastningen på Varmas placeringar uppgick till 9 procent och uppnåddes med mycket moderat risktagning. Ett bevis på detta är att vår solvens steg till 9,1 miljarder euro, dvs. 31,6 procent av ansvarsskulden, i slutet av verksamhetsåret. Vi lyckades också förbättra vår driftskostnadseffektivitet under årets lopp, och vi har följaktligen reserverat 105 miljoner euro för kundåterbäringar.

Finlands ekonomi står inför allvarliga utmaningar. Den åldrande befolkningsstrukturen syns och känns också i Varmas verksamhet. Det totala beloppet av alla pensioner vi betalade ut ökade med cirka 300 miljoner euro till 4,8 miljarder euro. Pensionsåtagandena inom det finländska förvärvspensionssystemet växer även om inte landets ekonomi gör det. Det privata arbetspensionssystemet i Finland är emellertid i gott skick, och arbetsmarknadsparterna diskuterar behoven att revidera systemet.

Skillnaderna mellan olika bolag när det gäller riskbuffertarnas nivå har ökat betydligt under de senaste åren. Vissa bolag mår bättre än andra. Konsolideringen på bolagsfältet har framskridit. Är kanhända tiden inne att äntligen våga pröva vilken effekt en måttlig konkurrensökning skulle ha på arbetspensionssystemet?

Jag vill framföra ett varmt tack till Varmas kunder, försäkringstagare och försäkrade samt vår personal för alla gångna år av samarbete och för ett gott arbete år 2013.

Matti Vuoria