Varma

Utsikter inför framtiden

Jag vill tacka min föregångare Matti Vuoria för det betydande arbete han har gjort för Varma. Matti Vuoria tillträdde posten som verkställande direktör år 2004, och under åren som följde befäste Varma sin ställning som den starkaste aktören i branschen. Du har gjort ett gott arbete, Matti.

Finlands ekonomi står inför stora utmaningar. Det gäller att vara realistisk inför dessa utmaningar. Vi har passerat det skedet där vi med hjälp av enskilda beslut kunde växla upp landets ekonomi på en snabbare tillväxtbana. I egenskap av stor placerare har Varma kunnat konstatera att företagsstrukturen i Finland inte har förnyats under de senaste tio åren, framför allt inte bland de medelstora företagen. Detta ogjorda arbete är inget vi kan åtgärda i en handvändning. Därtill är Finland också i hög grad beroende av en växande närmarknad, ett tillväxtorienterat Europa.

Varma är i en bra position när det gäller att möta de ekonomiska utmaningarna. Vårt solvenskapital och våra placeringstillgångar är på rekordhög nivå. Vår goda position beror på den starka återhämtningen på placeringsmarknaden, den ändamålsenliga finländska regleringen och det goda arbete som utförts vid Varma. Även vår effektivitet förbättrades ifjol. Varmas kunder gynnas av den starka solvensen och den höga effektiviteten i form av allt större kundåterbäringar. De kundåterbäringar som betalas utifrån fjolårets resultat blir rekordhöga.

Samtidigt leder de ekonomiska utmaningarna till att arbetstillfällena och lönesumman minskar inom Varmas största enskilda kundgrupp, industrin. Detta återspeglade sig i Varmas premieinkomst för 2013, som ökade långsammare än tidigare. Vi måste förbereda oss på att den avmattade ökningen i premieinkomsten fortsätter. Denna utmaning möter vi genom att hålla Varmas ekonomi i gott skick, dvs. genom att värna om vår starka solvens, bedriva en kostnadseffektiv verksamhet och se till att kundbeståndet utvecklas i en sund riktning. Vi konkurrerar inte om kunder på bekostnad av de ovan nämnda målen.

Risto Murto

Verkställande direktör sedan 1.1.2014