Varma

2013 var ett starkt placeringsår

Under 2013 steg aktiekurserna kraftigt. Räntenivån hölls däremot på en låg nivå, i och med att de europeiska och amerikanska centralbankerna fortsatte att stimulera penningpolitiken med krafttag. De långa räntorna steg, men de ligger alltjämt på en historiskt låg nivå. Varmas placeringsintäkter var mycket höga, och solvensen stärktes ytterligare.

Varmas placeringar uppvisade vid årets slut ett värde på 37,7 (34,4) miljarder euro och en avkastning på 9,0 (7,7) %. Tack vare den goda avkastningsutvecklingen stärktes solvensen så att den uppgick till 31,6 (28,0) procent, vilket skapar en bra buffert mot eventuella fluktuationer på kapitalmarknaden.

Resultatet utvecklades jämnt under hela året bortsett från en tillfällig nedgång i juni, då aktiekurserna sjönk och de långa räntorna steg. Under den senare hälften av året stärktes aktiekursernas uppgång.

Läget på placeringsmarknaden var relativt positivt nästan hela året. Den osäkra stämningen beträffande euroområdet lättade betydligt under året; bland annat sjönk räntorna på Spaniens och Italiens lån, och deras likviditet förbättrades. Den ekonomiska återhämtningen i USA och förväntningarna på att tillväxten skulle ta fart i Europa skapade en grund för aktiekursernas uppgång. Aktiemarknaden gynnades även av att räntenivån hölls på en låg nivå och av att avkastningsförväntningarna på ränteplaceringarna var svaga.

Det samhällsekonomiska läget skiljde sig avsevärt från utvecklingen på kapitalmarknaden. I Europa och i Finland utvecklades bruttonationalprodukten svagt, arbetslösheten var alltjämt hög och skuldsättningen fortsatte att öka. Nyheterna om omfattande uppsägningar och permitteringar duggade tätt i Finland under årets lopp. Dessutom var investeringsvolymen låg. De stigande börskurserna är emellertid ett tecken på marknadens förtroende för att bolagen kan göra bra resultat i framtiden.

Varma ökade andelen aktieplaceringar och minskade andelen ränte- och fastighetsplaceringar under 2013. Andelen övriga placeringar bibehölls oförändrad.

Mycket bra placeringsresultat

Totalavkastningen på Varmas placeringar var 9,0 (7,7) procent. Aktieplaceringarna stod för den bästa avkastningen. Även avkastningen på ränteplaceringar, fastigheter och övriga placeringar var positiv.

Den genomsnittliga nominella avkastningen för tio år var 5,6 procent. Tiden efter finanskrisen har ur placeringssynvinkel varit mycket positiv trots det osäkra ekonomiska läget. Den genomsnittliga avkastningen för fem år ökade till 7,8 procent. Då inflationen tas i beaktande blir resultatet en reell avkastning på 5,8 procent.

Av Varmas placeringsresultat på 9,0 procent härrörde största delen, 7,4 procentenheter, från aktier, 0,4 procentenheter från ränteplaceringar, 0,4 från fastigheter och 0,8 från övriga placeringar.

I vår placeringsverksamhet fokuserade vi på att trygga en stark solvens, samtidigt som vi satsade på mångsidig spridning och omsorgsfull riskhantering. Vi hanterar placeringsrisker också med derivat, främst i säkringssyfte och för att reglera portföljens risknivå.

Varma har placeringar noterade i dollar i hedgefonder, aktier, företagslån och kapitalfonder. Bolaget följde troget sin verksamhetspolicy som går ut på gardering mot huvuddelen av valutakursrisken. Av spridningsskäl hölls en del av valutapositionen öppen under året, varvid den försvagade amerikanska dollarn drog ned det totala resultatet något. Operativt sett hanteras valutarisken som en helhet. I resultatsiffrorna ingår valutaresultatet i avkastningen inom de olika tillgångsklasserna.