Varma

Aktieplaceringarna synnerligen lukrativa

Aktieplaceringarna var synnerligen lönsamma och gav den helt klart bästa avkastningen av alla tillgångsklasser. Deras andel av Varmas placeringstillgångar var 39 (34) procent, och avkastningen på dem var 21,8 (14,5) procent. Aktierna består av noterade aktier (31 procent), kapitalplaceringar (6 procent) och onoterade aktier (3 procent). De senaste fem åren har varit en framgångsrik period för aktieplaceringarna. Deras genomsnittliga avkastning under åren 2009–2013 var 14,2 procent.

Börskurserna steg rekordartat

Avkastningsutvecklingen för de noterade aktierna var mycket god. Avkastningen kom från utvecklade marknader, framför allt USA, och för Finlands del var avkastningen stark. Kursnivåerna steg under året, och börsbolagen betalade ut höga utdelningar. På utvecklingsmarknaderna blev avkastningen däremot något negativ.

Avkastningen på de noterade aktierna steg till 23,7 (14,8) procent. De finländska aktierna stod för den bästa avkastningen i Varmas portfölj 33,7 (21,3) procent, och också de amerikanska aktierna uppvisade en liknande förbättring 31,8 (14,9) procent. Utvecklingen för Sampo Abp, Varmas största innehav, var speciellt stark med en avkastning på 55,8 procent på årsnivå.

Aktiekurserna utvecklades jämnt under året, bortsett från nedgången i juni. Marknaden återfick emellertid snabbt sitt förtroende, och resten av året var utvecklingen mycket stark. Den amerikanska börsen fungerade som lokomotiv för kursstegringen under hela året.

Med tanke på det ekonomiska läget i världen är utsikterna för aktiemarknaden utmanande. Den ekonomiska återhämtningen och låga räntenivån i USA bidrog till en värdestegring i börsaktierna. Kurserna är dock laddade med stora förväntningar på att bolagens resultat ska förbättras. Aktiepriserna kan sjunka lika hastigt vid minsta tecken på att de ekonomiska förväntningarna försvagas eller räntenivån börjar stiga.

Andelen inhemska aktier bland Varmas noterade aktieplaceringar var i slutet av året 46 procent, och i övrigt var fördelningen denna: europeiska aktier 24 procent, amerikanska aktier 19 procent och övriga regioners aktier 11 procent. Som motvikt till den stora andelen inhemska aktier placerar Varma med stor spridning utanför Finland förutom i internationella aktier också i kapitalplaceringar, hedgefonder och företagslån.

God avkastning på kapitalplaceringar och onoterade aktier

Även kapitalplaceringarna och de onoterade aktierna uppvisade en god avkastning. Kapitalplaceringarna (private equity) gav en avkastning på 12,1 (13,0) procent och de onoterade aktierna en avkastning på 26,7 (15,5) procent.

Nästan hälften av kapitalplaceringarna har koncentrerats till USA, och resten huvudsakligen till Europa och Norden. Värdeutvecklingen var stark i alla områden. De stigande börskurserna och den positiva resultatutvecklingen i kapitalfondernas portföljbolag återspeglade sig som en god avkastning. Kapitalfonderna utnyttjade den starka efterfrågan på marknaden och genomförde ett stort antal realiseringar. Däremot gjorde de relativt få nya placeringar, vilket ledde till att det totala antalet placeringar minskade något. I USA var aktiviteten på finansmarknaden och marknaden för företagsförvärv hög, vilket resulterade i rikliga kapitalåterbäringar.

De onoterade aktierna inkluderar Varmas innehav i SATO Abp och VVO-koncernen Abp, som äger bostadsfastigheter, samt skogsbolaget Tornator Oyj. Dessa bolag uppvisade en mycket positiv utveckling tack vare sina utdelningar och sin värdestegring.

Kapitalplaceringarna och de onoterade aktierna är en långsiktig tillgångsklass och har uppvisat en mycket god långsiktig avkastning.

 

 

15 största aktieinnehaven
Varmas
ägar-
andel av
aktier
mn €%
Sampo Abp1 5687,85
Nokia Abp4972,28
Nordea Bank AB3890,99
Wärtsilä Oyj Abp3675,20
SATO Oyj34045,67
Nokian Renkaat Oyj3146,75
Elisa Abp1785,58
KONE Oyj1701,07
UPM-Kymmene Oyj1422,19
Amer Sports Oyj1256,99
Kemira Oyj1156,09
Stora Enso Oyj1141,99
Sponda Oyj9910,27
Metso Abp901,93
YIT Abp866,63