Varma

Hög nyttjandegrad i Varmas fastighetsportfölj

Volymen på fastighetsaffärer i Finland förblev på låg nivå i början av 2013. De nya fastighetsfonderna som specialiserat sig på bostads- och vårdfastigheter kompletterade emellertid aktivt sina portföljer med nya objekt. Mot slutet av året fick marknaden fart och affärsvolymen ökade avsevärt till följd av den livliga handeln med affärslokaler. Fastighetshandelns totala volym i Finland var cirka 2,4 miljarder euro år 2013. De internationella placerarnas intresse för objekt i Finland växte. Totalt 30 procent av alla affärer under året genomfördes av internationella placerare.

År 2013 placerade Varma i fastigheter till ett värde av 84 miljoner euro. Varma hade sammanlagt 230 nya hyresbostäder under uppförande i huvudstadsregionen. I fråga om affärslokaler försköts tyngdpunkten från förvärv av nya objekt och nybyggen till förbättring av enskilda objekt samt underhåll och renovering. Därtill sålde Varma sammanlagt 25 fastighetsobjekt under året. Totalavkastningen på Varmas fastighetsplaceringar var sammanlagt 3,1 (4,5) procent.

Det osäkra ekonomiska läget i Finland har under de senaste åren återspeglat sig också på hyresmarknaden för affärslokaler. I synnerhet i huvudstadsregionen är vakansgraden för affärslokaler hög, men också andra regioner och andra typer av lokaler präglas av ökande vakansgrader. Nyttjandegraden för de fastigheter som Varma äger hölls på god nivå år 2013 trots det utmanande marknadsläget. Vid årets slut stod endast 5,3 procent av våra direktägda fastigheter tomma.

Effekten av de ändringar i gängse värden som gjordes i Varmas direktägda fastighetsbestånd blev sammanlagt -131 miljoner euro år 2013. Marknadsvärdet på Varmas direktägda fastighetsbestånd var i slutet av året cirka 3,7 miljarder euro. Avkastningen på kapital bundet i direkta fastighetsplaceringar var 2,0 (4,6) procent. Portföljens värde och totalavkastning påverkades av ändringarna i gängse värden och försäljningen av fastighetsobjekt.

Under år 2013 började Varma satsa aktivt på att öka sina indirekta och internationella fastighetsplaceringar. Värdet av Varmas internationella och inhemska fastighetsplaceringar via fonder uppgick vid årets slut till 565 miljoner euro och avkastningen till 11,6 (3,1) procent.

Högre energieffektivitet, mindre koldioxidavtryck

Varma har satsat stort på att minska energiförbrukningen i sina kontorsfastigheter. Målet är att minska energiförbrukningen med 6 procent före 2016.

Sparåtgärderna har koncentrerats bland annat på belysnings-, ventilations- och värmereglering. Under 2011–2013 har över 370 energisparåtgärder genomförts i cirka 70 fastigheter som ägs av Varma, och dessa har tillsammans resulterat i en besparing på cirka 500 000 euro per år. Det motsvarar den årliga energiförbrukningen i 470 eluppvärmda egnahemshus.

De sparåtgärder som vidtogs under 2011–2013 har minskat koldioxidavtrycket för Varmas fastigheter med 1 800 ton koldioxid.