Varma

Varmas principer för ansvarsfull placering

Ansvarsaspekterna påverkar i allt högre grad företagens värde. Detta skapar nya utmaningar framför allt för företagen men också för placerarna, som utöver den normala finansiella analysen också måste göra en mer omfattande bedömning av placeringsobjekten.

Principerna för ansvarsfull placering utgör en ram utifrån vilken miljö-, samhälls- och bolagsstyrningskriterier kan integreras i placeringsverksamheten och ägarpraxisen med insikten om att dessa kriterier kan ha en stor inverkan på avkastningen på placeringarna på längre sikt.

Vårt mål

Varma har förbundit sig att ge akt på ansvarsfullheten i sin placeringsverksamhet. Detta stöder både Varmas mål att ha förstklassigt kunnande inom placeringar och bolagets ställning som långsiktig pensionsplacerare.

Vår approach

Varmas principer för ansvarsfull placering omspänner Varmas samtliga placeringstillgångar.

Principerna går i praktiken ut på att identifiera de väsentliga ansvarsaspekterna för placeringsobjekten och fokusera på dessa. Vi strävar efter att systematiskt integrera ansvarsfullheten i våra placeringsprocesser. Det primära målet för placeringsverksamheten är placeringarnas avkastning. Detta ska observeras i tillämpningen av principerna för ansvarsfull placering och i allokeringen av resurser för detta.

Vi beaktar internationellt erkända principer och normer i vår placeringsverksamhet, såsom FN:s initiativ Global Compact, som förespråkar företagsansvar, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och ILO:s konventioner om arbetslivet.

Varma har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar ("Principles for Responsible Investment", "PRI").

Enligt våra principer för ansvarsfull placering förbinder vi oss att

  • beakta aspekterna om miljömässigt och socialt ansvar samt god förvaltningssed i placeringsanalysen och beslutsprocesserna
  • vara en aktiv ägare och integrera aspekterna om miljömässigt och socialt ansvar samt god förvaltningssed i vår ägarpolicy och -praxis; vi är också beredda att diskutera vår approach och våra kriterier med våra placeringsobjekt
  • göra en noggrann bedömning på bolags-, sektor- och tillgångsklassnivå av placeringsobjekt som är förknippade med större miljö-, samhälls- och förvaltningsrisker än genomsnittet; vi strävar efter att påverka placeringsobjekten för att avhjälpa situationen i stället för att utesluta dem, men uteslutning är också möjlig, i synnerhet efter resultatlösa diskussioner
  • förutsätta att våra placeringsobjekt rapporterar ändamålsenligt om miljömässigt och socialt ansvar samt bolagsstyrning
  • främja ansvarsfulla investeringar inom placeringsbranschen i samarbete med andra placerare, PRI och andra aktörer
  • rapportera om hur principerna följs och hur implementeringen av dem fortskrider i vår verksamhet. Vi fastställer varje år mål för vår verksamhet och följer upp dem. Vi rapporterar också årligen om vår verksamhet.

Varma utesluter på etiska grunder direkta placeringar i bolag som koncentrerar sig på tillverkning av tobak eller kärnvapen.

Varma har förbundit sig att verka i enlighet med skattelagarna och skattebestämmelserna och förhåller sig avvisande till åtgärder som i stället för att främja affärsverksamhetsmålen är avsedda att leda till skatteförmåner som strider mot lagens syfte. Varmas princip är att undvika dubbel beskattning av placeringsintäkterna, eftersom detta leder till en lägre avkastning på Varmas placeringar och därmed strider mot det primära avkastningsmålet för placeringsverksamheten.

Varierande praxis inom olika tillgångsklasser

Tillämpningen av Varmas allmänna principer för ansvarsfull placering varierar beroende på tillgångsklass och placeringssätt. Varmas tillgångsklasser består av ränteplaceringar, aktieplaceringar, kapitalplaceringar, fastigheter och hedgefonder. Principerna för ansvarsfull placering anger de allmänna riktlinjerna för verksamheten, och utifrån dessa bestäms en mer detaljerad praxis för respektive tillgångsklass.

Allmänt om principerna

Varmas principer för ansvarsfull placering ingår i den placeringsplan som styr Varmas placeringsverksamhet. Varma har därtill publicerat separata ägarstyrningsprinciper som innehåller riktlinjer för styrningen av börsbolag.

Principerna för ansvarsfull placering godkänns av Varmas styrelse. Principerna uppdateras i takt med att vår verksamhet inom ansvarsfull placering utvecklas och nya aspekter som behöver uppmärksammas dyker upp. En rapport om verksamheten lämnas till styrelsen årligen.