Varma

God arbetsförmåga innebär lägre arbetspensionskostnader för företagen

Varmas tjänster inom arbetsmiljöledning och rehabilitering hjälper kundföretagen att minska pensionskostnaderna och kostnaderna för sjukfrånvaro. Att värna om de anställdas arbetsförmåga och arbetshälsa går hand i hand med målet att förlänga arbetskarriärerna.

Utveckling av arbetsmiljöledningen är ett koncept som går ut på att analysera företagets nuläge samt välja realistiska mål och lämpliga metoder för utvecklingen. Fördelarna med att utveckla åtgärder som främjar arbetsmiljöledningen är att invalidpensionskostnaderna och sjukfrånvaron minskar samtidigt som arbetet löper smidigare och de anställda mår bättre.

År 2013 samarbetade vi med cirka 500 företag inom detta koncept.

Vi har utrett effekten av våra tjänster bland de kundföretag som inlett ett arbetsmiljöledningsprojekt i samarbete med oss. Enkäten visar att våra kunder är nöjda med de resultat som tjänsterna inom arbetsmiljöledning har gett. Det allmänna betyget blev 4,2 på skalan 1–5 (4,1 år 2012). De svarande var nöjdast med det arbete som utvecklingschefen inom arbetsmiljöledning utförde och gav detta betyget 4,5 (4,4 år 2012). Våra kunder uppskattar i synnerhet det sätt på vilket utvecklingschefen ”sparrar” och utgår från företagets affärsverksamhet i sitt arbete. Varmas utvecklingschef inom arbetsmiljöledning säkerställer att det inom varje projekt fastställs klara mätare som visar hur effektiva de arbetshälsofrämjande åtgärderna är. Viktiga mätare är bland annat avgiftsklassen för invalidpensionsavgiften, sjukfrånvaron och chefsarbetets utveckling.

Under redovisningsåret färdigställdes en informationstjänst om arbetsmiljöledning på webben som ger verktyg för informationsledning när det gäller arbetsförmåga. I tjänsten kan uppgifter som beskriver personalens arbetsförmåga på företaget jämföras med Varmas databas eller företagets bransch. Dessutom kan man kontrollera de ekonomiska effekterna av och prognoserna för invalidpensionsavgiften samt vad denna avgift består av.

År 2013 medverkade Varma i projektet Perheystävällinen työpaikka (En familjevänlig arbetsplats), i samarbete med förbundet Väestöliitto. Inom ramen för projektet utvecklades nya verktyg och verksamhetsmodeller för arbetsgemenskaperna. På en familjevänlig arbetsplats hör det till rutinerna och arbetet att ta hänsyn till de anställdas olika livssituationer. Undersökning visar att en familjevänlig praxis förbättrar arbetshälsan bland personalen.

Sysselsättningen efter rehabiliteringen ligger på en god nivå

Antalet rehabiliteringsansökningar som kommer in till Varma fortsatte att öka år 2013. Sammanlagt tog Varma emot över 2 000 ansökningar. Trots det svåra ekonomiska läget gav de yrkesinriktade rehabiliteringsprogram som genomförs på arbetsplatserna, dvs. arbetsprövningar, arbetsträningar och läroavtal alltjämt goda resultat. Sysselsättningen efter slutförd rehabilitering är fortfarande god bland Varmas kunder: 72,4 procent av alla rehabiliteringsklienter fortsatte i arbetslivet efter rehabiliteringen.

Under redovisningsåret medverkade vi som sakkunnig aktör under social- och hälsovårdsministeriets ledning i ett projekt för att utveckla försäkringsläkarverksamheten. Målet med projektet har varit bland annat att öka försäkringsläkarsystemets transparens och informationen mellan den vårdande läkaren och försäkringsläkaren.

Varma gör varje år flera utredningar om rehabiliteringsklienternas och invalidpensionssökandenas situation. År 2013 kartlade vi vilka orsaker och processer som lett till invalidpension bland våra företagarkunder. Denna information utnyttjar vi för att utveckla våra tjänster till företagare.

Under redovisningsåret kartlade vi också i vilken situation de personer som genomgått mentalvårdsrehabilitering via Varma, och som avslutat sin arbetspensionsrehabilitering år 2009, befann sig år 2011. Resultaten visar att personer som deltagit i mentalvårdsrehabilitering via Varma återvänder till arbetslivet i större utsträckning än andra rehabiliteringsklienter inom den privata sektorn. Vi utredde också i vilken grad Varmas rehabiliteringsklienter har fått arbete efter sin rehabilitering, och denna utredning visar att rehabilitering främjar sysselsättningen.