Varma

Arbetspensionstjänster för arbetstagare, företagare och pensionstagare

År 2013 betalade Varma ut 4,8 miljarder euro i pensioner till cirka 333 700 pensionstagare. Antalet pensionsbeslut ökade och Varma utfärdade 43 000 pensionsbeslut under redovisningsåret.

Varma betalade ut sammanlagt 4,8 miljarder euro i pensioner år 2013, dvs. 6,4 procent mer än året innan. Ökningen beror främst på att antalet pensionstagare fortsätter att växa i jämn takt till följd av att åldersstrukturen förändras och livslängden ökar bland befolkningen.

Sammanlagt utfärdades 24 000 nya pensionsbeslut, vilket är 8,7 procent fler än under föregående år. Ålderspensionsbesluten stod för den största ökningen jämfört med året innan, 12,6 procent. Totalt 8,3 procent av ålderspensionerna har beviljats personer i 68 års ålder för arbete som utförts jämsides med pension. Allt fler finländare har under de senaste åren valt att arbeta parallellt med sin pension. De försäkrade i Varma går i ålderspension vid i genomsnitt 63,5 års ålder.

Antalet nya invalidpensionsansökningar minskade alltjämt något, vilket visar att den positiva utveckling som redan pågått i flera år fortsätter. Andelen avslag i fråga om nya invalidpensionsansökningar har ökat i arbetspensionsbolagen under de senaste åren, vilket beror på att det totala antalet pensionsansökningar har minskat under de senaste tio åren. Antalet avslag har dock inte ökat. Förändringen i andelen avslag av Varmas samtliga invalidpensionsbeslut följer den allmänna utvecklingen i branschen. År 2013 fick 31,4 procent av alla som för första gången ansökte om invalidpension hos Varma avslag på sin ansökan.

Under redovisningsåret utredde vi i vilken situation de som år 2009 fått avslag på sin ansökan om invalidpension från Varma befann sig år 2012. Utredningen visade att 26 procent av alla som tidigare fått avslag på sin ansökan de facto hade fått invalidpension i slutet av år 2012. Endast en liten del av dessa personer var i arbetslivet och över 30 procent var arbetslösa. Varma utnyttjar detta undersökningsresultat i handledningen och utbildningen av sina kunder.

Omfattande webbtjänster för pensionsärenden

Varma erbjuder sina kunder omfattande webbtjänster där de kan sköta sina pensionsärenden. Vi erbjuder tjänster för arbetstagare och företagare i arbetslivet samt pensionssökande och pensionstagare.

Kunderna använder våra webbtjänster aktivt och i allt större omfattning. År 2013 ökade användningen av webbtjänsterna med 43 procent. Framför allt möjligheten att följa handläggningen av pensionsansökan utnyttjas flitigt; totalt 82 procent av alla förfrågningar om pensionsansökningar gjordes via denna tjänst. Totalt 74,5 procent av alla privatkunder som kontaktade Varma år 2013 gjorde det via nätet. Motsvarande andel av pensionstagarna var 66,4 procent.

Sammanlagt 6 500 pensionsansökningar, dvs. 27 procent av alla förstagångsansökningar, inlämnades till Varma på elektronisk väg år 2013. Våra kunder gjorde 127 051 pensionskalkyler på nätet. Det är nästan 90 procent av det totala antalet kalkyler.