Varma

På Varma gör vi ett gott arbete

Varmas framgång bygger på vår personal, som på ett sakkunnigt och effektivt sätt sköter kundernas arbetspensionsskydd. År 2013 fokuserade vi på att stärka personalens expertis och utveckla chefsarbetet.

Stark expertis förutsätter nytänkande

Varmas personal utför krävande expertarbete som är av stor betydelse för samhället. Detta förutsätter kontinuerlig utveckling och nytänkande på kontinuerlig basis. Under 2013 genomförde vi ett expertutvecklingsprogram med fokus på att utveckla affärsverksamheten och förbättra kundrelationerna, bygga nätverk och stärka sin expertis.

Kärnan i Varmas expertarbete är kundfokus. Genom mångsidig kompetens och samarbete kan vi erbjuda service som våra kunder uppskattar. Under redovisningsåret organiserade vi ömsesidiga arbetsplatsbesök i syfte att göra våra experter mer förtrogna med tjänsterna inom arbetsmiljöledning.

Med chefsarbete avses inom Varma produktiv och inspirerande arbetsledning, vars resultat kan mätas. Under 2013 sammanställde vi alla våra verktyg och metoder för chefsarbete och förenhetligade våra verksamhetssätt. Inom chefsarbetet fokuserade vi på coachande ledarskap.

Vi värnar målmedvetet om personalens arbetshälsa

I egenskap av expert inom arbetsmiljöledning värnar vi också själva målmedvetet om våra medarbetares arbetshälsa. Det gör vi genom att satsa på målinriktat och inspirerande ledarskap, samarbetsutveckling och nytänkande och genom att värna om personalens arbetsförmåga.

Vi mäter hur effektiv arbetsmiljöledningen är genom att följa upp hur sjukfrånvaron och avgiftsklassen för invalidpension utvecklas. Sjukfrånvaron har minskat bland Varmas personal under de senaste åren. År 2013 var antalet sjukfrånvarodagar i genomsnitt 9,2 dagar/anställd, vilket är 3,5 procent av den totala arbetstiden. Inom försäkringsbranschen är motsvarande siffra 3,8 procent. Även avgiftsklassen för invalidpension har utvecklats positivt; den var 3 under redovisningsåret. Varmas personal trivs i sitt arbete. Det bevisas av många långa anställningsförhållanden och en låg personalomsättning.

Att ha balans mellan arbetet och det övriga livet främjar arbetsförmågan och arbetshälsan. Under 2013 utredde vi personalens synpunkter på möjligheten att förena arbete och familjeliv. En stor del av alla som besvarade enkäten ansåg att Varma är en familjevänlig arbetsplats. Framför allt uppskattades den närmaste chefens tillmötesgående inställning och möjligheten till flextid.

Varmas värderingar:

  • Resultat genom kundorienterat samarbete.
  • Varje medarbetare på Varma ansvarar för resultatet av sitt eget arbete och bidrar till bolagets framgång. En lönsam verksamhet främjar utvecklingen av ett effektivt och smidigt arbetspensionssystem.
  • Kundorientering innebär för Varma att vi identifierar kundernas behov och fördelar och agerar utifrån dessa.
  • Samarbete grundar sig på öppenhet och flexibilitet. Vi uppmuntrar till öppen diskussion och vi respekterar och värdesätter varandras arbete.
Personalnyckeltal
20132012
Antal anställda 31.12558567
Kvinnor/män73 %/27 %74 %/26 %
Medelålder48 år 2 mån.48 år 1 mån.
Medelålder för ålderspension63 år 10 mån.63 år 5 mån.
Genomsnittlig tjänstgöringstid15 år 5 mån.15 år 5 mån.
Personalomsättning nyanställning3 %2 %
Avgång7 %6 %
Sjukfrånvaro3,5 %4,0 %
Utbildningsdagar (per person)3,84,0
20132012201120102009
Medelantal anställda
Koncernen565572588601615
Moderbolaget565572588601615
Löner och arvoden, mn euro 1)
Koncernen37,937,039,536,934,3
Moderbolaget37,937,039,536,934,3
1)Inkluderar inte lönerna i Tieto Esy Ab, eftersom dessa siffror fogas till koncernbolaget enligt kapitalandelsmetoden.