Varma

Solvensen är rekordstark

Utvecklingskurvan för Varmas solvens fortsatte att peka uppåt hela året. Solvensen är nu på en historiskt hög nivå både beloppsmässigt och relativt sett.

I slutet av 2013 var Varmas solvenskapital 9 140 (7 716) miljoner euro, dvs. 31,6 (28,0) procent av ansvarsskulden. Stark solvens upprätthåller förtroendet för pensionsskyddet och stävjar tack vare bättre placeringsintäkter också det största trycket på att höja arbetspensionsavgiften. För Varma är stark solvens ett strategiskt val.

I början av 2013 trädde en ny lag om arbetspensionsbolagens solvensmekanism i kraft, och den har bland annat effektiviserat användningen av riskbuffertar. Den nya lagstiftningen orsakade inga väsentliga ändringar i Varmas solvensställning.

Ett starkt solvenskapital utgör en bra buffert mot riskerna inom placeringsverksamheten och fluktuationerna på kapitalmarknaden. Under goda placeringsår stärker intäkterna solvenskapitalet, och på motsvarande sätt försvagas solvenskapitalet i svåra ekonomiska tider. Stark solvens gör det möjligt att eftersträva bättre intäkter genom placeringar med högre risk och bättre avkastningsförväntningar. Ju mer riskbenägna placeringarna är, desto större solvenskapital kräver de. Solvenskapitalet innefattar dessutom ett utjämningsbelopp, med vilket vi garderar oss även mot försäkringsrisker.

De lagstadgade kraven på solvenskapitalet har dimensionerats så att solvenskapitalet är tillräckligt stort även under ekonomiskt svåra tider. Det centralaste kravet är solvensgränsen, som bestäms enligt placeringarnas risknivå. Även försäkringsrisken beaktas vid beräkningen av solvensgränsen. I slutet av 2013 var Varmas solvensgräns 14,5 (11,8) procent av ansvarsskulden, och solvenskapitalets förhållande till solvensgränsen var 2,2 (2,4).

Solvensen inverkar också på kundåterbäringarnas storlek; i praktiken leder starkare solvens till lägre försäkringsavgifter för kunderna. Tack vare sin starka solvens och effektiva verksamhet har Varma redan under många år kunnat betala ut mycket konkurrenskraftiga kundåterbäringar.

Ett omfattande utredningsarbete pågår under Social- och hälsovårdsministeriets ledning i syfte att revidera kraven på täckning och solvens. I praktiken kan reformen träda i kraft tidigast i början av 2016.