Varma

Sakkunnig och flexibel arbetspensionsservice

Under 2013 utvecklade vi våra webbtjänster på många sätt. Nu kan kunderna sköta sina arbetspensionsärenden ännu behändigare med hjälp av den förnyade tjänsten för inkomstanmälning. Informationstjänsten om arbetsmiljöledning, som öppnades på hösten, ger företagen nya möjligheter att hålla arbetspensionskostnaderna under kontroll och utveckla sin verksamhet på basis av aktuella uppgifter.

Nyheterna om samarbetsförhandlingar och uppsägningar duggade tätt under rapportperioden som en följd av den omstrukturering som sker inom arbetslivet, och dessa påverkade även Varmas kundkrets. Totalt sett ökade Varmas premieinkomst till 4 258 (4 230) miljoner euro. ArPL-försäkringarna stod för 4 071 (4 041) miljoner euro och FöPL-försäkringarna för 187 (190) miljoner euro av premieinkomsten. Vid årets slut var 531 200 (539 700) personer försäkrade i Varma.

Den livliga konkurrensen inom arbetspensionsbranschen fortsatte. Under de senaste åren har volymen av överförda försäkringar fördubblats. År 2013 var ett bra försäljningsår för Varma, framför allt bland medelstora företag. Även försäljningen till företagare utvecklades positivt. Varma har av traditionen varit en pensionsförsäkrare för stora företag, och detta syns fortfarande tydligt i vårt kundbestånd.

Varma sköter arbetspensionsskyddet för sina kunder kostnadseffektivt. För år 2013 reserverade bolaget 105 (78) miljoner euro för kundåterbäringar, vilket är 3,4 (2,5) procent av arbetsgivarnas ArPL-avgifter. Varma har under flera år gett sina kunder de bästa kundåterbäringarna inom branschen, och 2013 var återbäringarna alltjämt konkurrenskraftiga. Kundåterbäringarna inverkar sänkande på arbetsgivarens slutliga försäkringsavgift. Återbäringarnas storlek är beroende av solvenskapitalet, som är ett mått på arbetspensionsbolagets solvens, och omkostnadsresultatet, som avspeglar verksamhetens effektivitet.

Den ökade konkurrensen inom arbetspensionsbranschen gagnar både arbetspensionssystemet och kunderna, och Varma förhåller sig positivt till utvecklingen av konkurrensen. Vid Social- och hälsovårdsministeriet bereds som bäst ett lagförslag som, om lagen träder i kraft, tillåter en bolagsspecifik omkostnadsdel.

Vi vill skapa mervärde för kunderna genom våra tjänster

Vi utvecklar vår kundservice genom att lyssna på våra kunder och kartlägga deras behov. År 2013 satsade vi särskilt på att förbättra webbtjänsten för anmälan av inkomster. Den förenklade tjänsten ger tillgång till alla funktioner på en gång, vilket gör att kunden kan sköta alla arbetspensionsärenden snabbare. Våra kunder använder flitigt våra webbtjänster, och i dagens läge kontaktar de oss hellre elektroniskt än per telefon.

Varma har särskilda kundservicerådgivare som är specialiserade på försäkringar och pensioner för företagare och småföretag. För dessa kunder erbjuder vi ett omfattande servicenätverk via våra samarbetsparter If Skadeförsäkring och Nordea Bank för företagar- och småföretagskunder. Samarbetet intensifierades under året i syfte att förbättra helhetsservicen för företagskunder och ge företagarna och företagens operativa ledning övergripande information om alla tre bolags tjänster, så att kunden kan sköta alla sina försäkrings-, pensions- och bankärenden på en gång.

Stora arbetsgivare betjänas av Varmas företagsspecifika servicegrupper, som kanaliserar våra experters kunskap till de enskilda kunderna. De stora arbetsgivarna har framför allt nytta av vår nya informationstjänst för arbetsmiljöledning, som de kan utnyttja bland annat för att analysera den aktuella risken för arbetsoförmåga och inbesparingspotentialen i invalidpensionsavgifter samt för att göra förhandskalkyler. Vi strävar efter att ta fram tjänster som skapar mervärde och kostnadsfördelar för våra kunder. Varmas webbplats innehåller dessutom ett brett urval av praktiska verktyg för arbetsmiljöledning.

Antal försäkrade och försäkringar
31.12.201331.12.2012Förändring
Antal försäkrade
ArPL 1) 491 400498 460-7 060
FöPL39 81041 280-1 470
Sammanlagt531 210539 740-8 530
1)varav APL-tilläggspensionsförsäkring4 9285 545-617
Antal försäkringar
ArPL26 93027 620-690