Varma

Vi tryggar pensionerna

Varmas grundläggande uppgift är att trygga pensionerna. Vår verksamhet bygger på arbete som utförs i Finland och ett hållbart arbetspensionssystem. Vi sköter det lagstadgade arbetspensionsskyddet för privatanställda och företagare. Vi placerar de medel som vi samlar in i form av pensionsavgifter lönsamt och tryggt för nuvarande och framtida pensioner. Varma är en eftertraktad och sakkunnig samarbetspartner inom arbetsmiljöledning. Vårt mål är att de anställda i våra kundföretag ska må bättre i sitt arbete och orka stanna längre kvar i arbetslivet samt att våra kunder ska ha de lägsta arbetspensionskostnaderna i branschen.

Arbetspension intjänas för allt arbete

Arbetspension intjänas för allt arbete och all företagsverksamhet. Pensionen bestäms utifrån förvärvs- eller företagarinkomsten och är avsedd att garantera en skälig levnadsstandard efter pensionering. Arbetspensionen för den privata sektorn är en central del av den lagstadgade sociala tryggheten i Finland.

Arbetspensionerna finansieras med de försäkringsavgifter som betalas av arbetsgivarna och löntagarna och med intäkterna från placeringsverksamheten. Goda placeringsintäkter minskar bland annat trycket att höja pensionsavgiften då befolkningen blir allt äldre.

Varma sköter det lagstadgade arbetspensionsskyddet för privatanställda och företagare på ett effektivt och konkurrenskraftigt sätt. Omkring 67 000 företag och företagare har valt Varma som sitt arbetspensionsbolag. Vi ser detta som ett erkännande för vårt starka kunnande i att hantera försäkringar.

Pensionsbeslutet är av avgörande betydelse för en människas framtid. Arbetspensionen är en lagstadgad socialskyddsförmån, och därför är vi noga med att se till att besluten är felfria och servicen snabb. Vi betalar ut nya pensioner så snabbt som möjligt för att säkerställa att kundens utkomst fortsätter utan avbrott. Vi erbjuder också tillförlitlig och praktisk information om pensionsskyddet.

God arbetsförmåga bidrar till längre arbetskarriärer

Finland behöver finländskt arbete, framgångsrika och konkurrenskraftiga företag samt längre arbetskarriärer. Allt detta behövs också för att trygga finansieringen av arbetspensionerna i framtiden. Våra tjänster inom arbetsmiljöledning och rehabilitering hjälper Varmas kundföretag att minska pensionskostnaderna och kostnaderna för sjukfrånvaro. När arbetstagarna har en god arbetsförmåga och mår bra i sitt arbete är vi ett steg närmare målet att förlänga arbetskarriärerna.

Lagstadgad arbetspensionsrehabilitering ger arbetstagare och företagare möjlighet att fortsätta i arbetslivet då de löper risk att förlora sin arbetsförmåga. Vi säkerställer rehabiliteringens effektivitet genom att samarbeta med den anställda, arbetsplatsen och företagshälsovården.

Vi placerar pensionsmedlen lönsamt och tryggt

Med en placeringsportfölj på 37,7 (34,4) miljarder euro är Varma den största privata placeraren i Finland. Ansvaret för pensionerna är långsiktigt. Vi strävar efter att med en kontrollerad riskprofil få så bra avkastning som möjligt på våra placeringar för att trygga utbetalningen av pensioner. Genom att värna om vår solvens ser vi till att pensionsansvaret täcks i alla situationer.

Vi utökar pensionsmedlen för att trygga de nuvarande och framtida pensionerna. Det förmånsbaserade arbetspensionssystemet ger trygghet och stabilitet i det osäkra ekonomiska läget. Arbetspensionerna och de medel som fonderats för dessa är väl tryggade även i tider av ekonomiskt tumult.

Varmas mål är att uppnå en stark solvens och trygga denna i alla förhållanden. Detta centrala mål uppfyllde vi med god marginal: solvensen stärktes betydligt och ligger nu på en historiskt hög nivå. I slutet av 2013 var Varmas solvenskapital 9 140 (7 716) miljoner euro, dvs. 31,6 (28,0) procent av ansvarsskulden. En stark solvens upprätthåller förtroendet för pensionsskyddet och med hjälp av bättre placeringsintäkter stävjar den också det största trycket på att höja arbetspensionsavgiften.