Varma

Arbetspensionsavgifterna används för utbetalning av pensioner och fondering för framtida pensioner

Det finländska förmånsbaserade arbetspensionssystemet är delvis fonderat. Största delen av de arbetspensionsförsäkringsavgifter som tas ut av arbetsgivarna och arbetstagarna går till att finansiera de pensioner som ska utbetalas samma år. En del av avgifterna fonderas för framtida pensionsutbetalningar. Omkring en fjärdedel av de löpande pensionerna finansieras med tidigare insamlade pensionsmedel och den avkastning som dessa gett. En liten del av avgifterna används till att täcka verksamhetsutgifterna för olika aktörer inom arbetspensionssystemet.

Arbetspensionsmedlen ska enligt lag placeras lönsamt och tryggt. En del av placeringsintäkterna går till att stärka pensionsansvaren och en annan del till att upprätthålla arbetspensionsförsäkringsbolagets solvens. Arbetspensionsbolaget kan utgående från sin solvens och verksamhetens effektivitet dela ut kundåterbäringar.

Varmas driftskostnadseffektivitet och solvens har varit mycket konkurrenskraftiga redan flera år. God kostnadseffektivitet och stark solvens minskar den arbetspensionsavgift som våra kunder ska betala. Varmas kundföretag har i flera år fått mycket konkurrenskraftiga kundåterbäringar.

I fråga om företagarnas pensionsskydd används hela FöPL-avgiften till att täcka de löpande pensionerna samma år, dvs. medlen fonderas inte.