Varma

Ett stabilt arbetspensionssystem ger trygghet i ekonomiskt tumult

Arbetspensionerna och de medel som fonderats för dessa är väl tryggade i det finländska förmånsbaserade systemet. Varma har i det svåra marknadsläget satsat på att värna om sin starka solvens och att sprida sina placeringar aktivt och omsorgsfullt.

 

En föraning om bättre tider spred sig från USA under finansåret 2013. Också Europa börjar komma i balans, och försiktiga förväntningar på en starkare återhämtning började spira mot slutet av året. Centralbankerna fortsatte med sina kraftiga penningpolitiska interventioner på marknaden, vilket ledde till ett uppsving på aktiemarknaden framför allt på börserna i de utvecklade länderna.

I USA ökade tillväxten mot slutet av året. Detta berodde på att hushållens konsumtionsefterfrågan tilltog i takt med att bostadsmarknaden stärktes och arbetslösheten minskade. Sysselsättningen förbättrades kraftigare än marknadens förväntningar.

Den ekonomiska återhämtningen har dock varit långsam även i USA. Förväntningarna på en måttlig ekonomisk tillväxt och utvecklingen på arbetsmarknaden ökade spekulationerna om att penningpolitiken kommer att stramas åt. Inflationstakten nådde fortfarande inte upp till centralbankens målnivå.

Europa eftersträvar balans

Återhämtningen i Europa vilar inte på en helt stabil grund ännu, om än tillväxtförväntningarna stärktes något mot slutet av året. Problemländerna har lyckats balansera upp sin offentliga ekonomi, men den starka euron har försvagat många länders konkurrenskraft.

Industrins produktionssiffror förväntades ha vänt uppåt i slutet av året. Konsumtionsefterfrågan tog dock inte fart på grund av alla sparåtgärder och den långsamma lönestegringen. Inflationen har tappat fart i euroområdet, och penningpolitikens inverkan på realekonomin har varit relativt anspråkslös. Europeiska centralbanken har uppgett sig vara beredd också på en negativ ränta.

Finlands ekonomi kräver omstruktureringar

Finlands ekonomi minskade år 2013. Industrins produktions- och exportvolymer minskade kraftigt. Även exportens förädlingsvärde har sjunkit. Sysselsättningsläget var skäligt i förhållande till konjunkturläget.

Det krävs strukturella reformer för att få den offentliga ekonomin i balans. I slutet av 2013 fattade regeringen beslut om ett strukturpaket som ska avhjälpa Finlands hållbarhetsunderskott. Här spelar arbetspensionssystemet en avgörande roll i och med att arbetspensionsmedlen rapporteras i nationalräkenskaperna och pensionslagstiftningen återspeglar sig i utbudet på arbetskraft.

Varma satsar på stark solvens

Kapitalmarknaden utvecklades starkt under 2013, framför allt i de utvecklade ekonomierna. Aktiekurserna steg kraftigt även i Finland. Detta visar att placerarna litar på de finländska företagens lönsamhet i framtiden.

Finanskrisen satte pensionssystemen och de institutionella placerarna på prov världen över. Varma har i det rådande marknadsläget, som varit svårt att förutse, satsat på att värna om sin starka solvens och att sprida sina placeringar aktivt och omsorgsfullt. En stark solvens är en betydande strategisk konkurrensfördel för Varma i det utmanande marknadsläget.

Finansieringen av arbetspensionssystemet står på stabil grund

Arbetspensionssystemet för den privata sektorn står på en stabil finansiell grund och erbjuder löntagarna och företagarna en pålitlig utkomst efter arbetslivet. I början av 2013 publicerades internationella expertbedömningar av vårt arbetspensionssystem, dess nuläge och utvecklingsbehov. Experterna berömde framför allt systemets täckningsgrad, beslutsprocessen, som bygger på trepartsbasis och eftersträvar konsensus, samt det stabila, långsiktiga arbete som utförs för att säkerställa finansieringen.

Som en del av sysselsättnings- och tillväxtavtalet fastställde de centrala arbetsmarknadsorganisationerna förhöjningarna av arbetspensionsavgifterna, vilket innebär att den genomsnittliga arbetspensionsavgiften höjs till 24,4 procent år 2016. Arbetsmarknadsorganisationerna har förbundit sig att under 2014 förhandla fram en reform av pensionssystemet som träder i kraft i början av 2017. Preliminärt förväntas reformen förlänga arbetskarriärerna med 1,5 år, och den har stor inverkan på hanteringen av hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin.

Varma strävar efter att stärka pensionssystemet och trygga pensionerna genom att bedriva en framgångsrik placeringsverksamhet, förbättra sin kostnadseffektivitet och erbjuda effektiva arbetspensionsförsäkringstjänster, som hjälper arbetsgivarna och företagen att förlänga arbetskarriärerna.

Återhämtning skymtar vid horisonten

Världsekonomin håller på att stärkas. En rekordstor regleringsvåg sköljer över finansmarknaden som bäst; i Europa bygger man upp en bankunion som ska ha bättre förutsättningar att bekämpa finanskriser i framtiden. Den striktare regleringen gör det svårare för företag att få kredit och leder till att finansieringen blir dyrare. Detta kan försvaga och bromsa upp den ekonomiska återhämtningen.

Utsikterna för Finlands ekonomi är svaga, trots att den stärkta globala efterfrågan förväntas lyfta vår ekonomi i en något bättre riktning nästa år.

Målen att förlänga arbetskarriärerna och företagens ekonomiska förutsättningar stämmer inte nödvändigtvis överens på kort sikt. År 2014 kommer att fortsätta att medföra svåra förändringar även i Varmas kundföretag. Förmågan att förstå kundens behov framhävs i en ekonomisk brytningstid. Vårt strategiska mål är att erbjuda kunderna effektiva och ekonomiskt verkningsfulla pensionsförsäkringstjänster.