Varma

Sammandrag av årsredovisningen 2014
Årsredovisningen är tillgänglig i sin helhet på de finska och engelska sidorna.

VARMA_sanasto

1 Användarrättigheter

1.1 Villkor för användning av Varmas webbplats

Användningen av Varmas webbsidor förutsätter att användaren förbinder sig att iaktta dessa villkor. Läs dessa villkor innan du besöker webbplatsen. Olika tjänster kan vara förenade med särskilda villkor som ska tillämpas utöver dessa villkor. På sådana tjänster som används med hjälp av identifierare tillämpas också de avtalsvillkor som gäller användning av identifierare.

Varmas webbsidor samt den information och det material som de innehåller är avsedda att användas i Finland.

1.1.1 Tjänsteleverantör

Den huvudsakliga tjänsteleverantören för webbsidorna är Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma, Besöksadress: Sundholmsstranden 11, Helsingfors. Postadress: PB 1, 000098 VARMA, FO-nummer: 0533297-9. Telefon 010 2440.

1.1.2 Ändringar

Varma förbehåller sig rätten att när som helst utan förhandsmeddelande och av vilken orsak som helst ändra användarvillkoren för webbsidorna, sidornas layout, innehåll och tillgänglighet samt de tjänster som tillhandahålls på sidorna eller andra egenskaper hos sidorna eller att lägga ned tjänsten. Varma har rätt att avbryta tillhandahållandet av tjänsten i samband med underhålls- och uppdateringsåtgärder.

1.1.3 Tjänsteleverantörens ansvar

Informationen och materialet på dessa webbsidor kan inte betraktas som anbud, rekommendationer eller utfästelser som är bindande för Varma. Mer detaljerad information om de produkter och tjänster som erbjuds fås från Varma.

Varma strävar efter att omsorgsfullt säkerställa riktigheten hos uppgifterna på dessa webbsidor. Varma svarar inte för innehållets riktighet eller felfrihet. Informationen på dessa webbsidor är av allmän karaktär och Varma kan inte garantera att uppgifterna är tillämpliga i enskilda fall.

Varma svarar inte för skador, kostnader eller förluster som orsakas av användningen av dessa webbsidor eller de elektroniska tjänsterna eller av att dessa inte kunnat användas, och inte heller för skador i anslutning därtill. Varma ansvarar inte heller för skador som orsakats av eventuella störningar i datakommunikationen, fel i datasystemet, skadliga program eller datasäkerhetsrisker. Varma garanterar inte att webbsidorna fungerar utan avbrott eller felfritt.

1.1.4 Information som produceras av tredje part

Varma svarar inte för material som producerats av tredje part och som eventuellt nås via en länk på dessa webbsidor.

1.1.5 Användarens ansvar

Användaren svarar för att de uppgifter som han eller hon lämnar via webbsidorna är korrekta och att de når fram. Användaren försäkrar och svarar för att han eller hon inte sänder lagstridigt eller osakligt material till dessa webbsidor.

Användaren ska med alla skäliga medel försäkra sig om att det material som sänds inte innehåller virus eller är skadligt på något annat sätt.

1.1.6 Immateriella rättigheter

Varma innehar äganderätten, upphovsrätten och alla andra immateriella rättigheter till dessa webbsidor, såvida inte annat anges separat. Alla rättigheter till webbsidorna och deras innehåll förbehålls. Det är förbjudet att publicera, reproducera, överföra eller ändra webbsidornas innehåll eller layout utan rättsinnehavarens tillstånd, med undantag av lagring på dator och utskrift för personligt bruk. Materialet får citeras i enlighet med upphovsrättslagen. Vid citat ska alltid källan anges.

1.1.7 Personuppgifter

Varma hanterar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen och lagen om pension för arbetstagare och sörjer för att integritetsskyddet tryggas vid hanteringen av personuppgifter. De användaruppgifter som samlas in vid användningen av tjänster som kräver registrering lagras i Varmas personregister, och uppgifterna används endast för de ändamål som fastställs i registerbeskrivningarna. Om tjänstetransaktionen så förutsätter lagrar Varma meddelanden för att verifiera meddelandets innehåll. Lagen om pension för arbetstagare förbjuder att uppgifter som Varma har i sin besittning överlåts till utomstående i andra fall än då den berörda personen samtycker till överlåtelsen eller uppgifterna måste överföras enligt lag. Registerbeskrivningarna enligt personuppgiftslagen och mer detaljerad information om skyddet av personuppgifter finns på webbplatsen under punkten ”Om Varma”.

Varma kan samla in, behandla och analysera information om användningen av samt trafiken och transaktionerna på webbsidorna och övriga statistiska uppgifter som hänför sig till webbsidorna. Varma kan också skaffa sådan information från tillförlitlig tredje part. Sådan information kan inte återföras till att gälla en enskild identifierbar person.

1.1.8 E-post

Sekretessen hos e-postmeddelanden som sänds i ett öppet datanät kan inte garanteras. Användarna ska undvika att sända personuppgifter eller andra konfidentiella meddelanden till Varma per e-post.

Varma har rätt att på användarens begäran sända uppgifter per e-post till den e-postadress som användaren uppgett. Varma svarar inte för skador som orsakas av meddelanden som sänds i ett öppet datanät.

Meddelanden som sänds via de elektroniska försäkringsmappar som Varma administrerar är SSL-krypterade.

1.1.9 Tillsynsmyndighet

Varmas försäkringsverksamhet övervakas av Finansinspektionen.
Kontaktinformationen är:
Finansinspektionen, Snellmansgatan 6 och Mikaelsgatan 8, PB 103, 00101 Helsingfors. Telefon 010 831 51.

1.1.10 Tillämplig lag

På dessa villkor tillämpas finsk lag.

1.2 Tekniska rekommendationer för användningen av Varma.fi-tjänsten

1.2.1 Lämpliga webbläsarversioner

Vår tjänst är avsedd för de nyaste versionerna av Chrome, Internet Explorer och Firefox. Med äldre webbläsarversioner kan alla funktioner inte nödvändigtvis utnyttjas. Sidornas utseende kan också avvika från det optimala.

1.2.2 Webbläsarinställningar

Våra webbtjänster använder Cookie- och JavaScript-teknik, vilket betyder att din webbläsare måste stöda såväl användningen av cookies som JavaScript. På vår webbplats används också Flash-teknik. Kontrollera därför att din webbläsare tillåter Flash-användning. Du kan kontrollera stödet för JavaScript och cookies samt användningen av Flash-objekt i webbläsaren under Verktyg (Tools).

1.2.3 Nödvändiga program

Adobe Acrobat Reader

För att kunna läsa dokument i pdf-format behöver du programmet Adobe Acrobat Reader. Du kan ladda ned programmet gratis på Adobes webbplats.

Flash

För att kunna se räknare och bildmaterial i Flash-form behöver du programmet Flash Player 9. Du kan ladda ned programmet gratis på Adobes webbplats.