Varma

Sammandrag av årsredovisningen 2014
Årsredovisningen är tillgänglig i sin helhet på de finska och engelska sidorna.

VARMA_avainluvut

År 2014 i korthet

Varmas placeringar avkastade 7,1 % år 2014. Placeringarnas värde steg till 40,0 miljarder och solvenskapitalet till 10,3 miljarder euro. Också premieinkomsten och driftskostnadseffektiviteten utvecklades positivt.

På aktiemarknaden stärktes kurserna, och räntenivån sjönk ytterligare från det redan låga utgångsläget i början av året. Varmas placeringsresultat utvecklades kraftigt i början av året, men under årets senare hälft orsakade det osäkra läget på placeringsmarknaden stora svängningar i resultatet. Framför allt det sista kvartalet var mycket turbulent.

Varmas placeringar avkastade 7,1 (9,0) % och uppvisade vid årets slut ett värde på 40,0 (37,7) miljarder euro.Varma har spridit sina placeringar mångsidigt och portföljen uppvisade därför en jämn avkastning från olika tillgångskategorier. 

Den bästa avkastningen, 9,1 (21,8) %, kom från aktieplaceringarna. Också ränteplaceringarna gav en god avkastning på 5,5 (1,2) % tack vare den sänkta räntenivån. Läs mer om svängningarna på marknaden och tillgångskategorierna i avsnittet Sijoitusvuosi 2014 (på finska).

Solvensen och driftskostnadseffektiviteten gav större kundåterbäringar

Tack vare den goda avkastningsutvecklingen var solvenskapitalet vid årets slut 10,3 (9,1) miljarder euro, dvs. 34,0 (31,6) % av ansvarsskulden. Våra kunder gynnas av vår rekordstarka solvens och goda driftskostnadseffektivitet: totalt 117 (105) miljoner euro reserverades för kundåterbäringar, dvs. 0,7 (0,6) % av ArPL-lönesumman.

Vi tryggar pensionen för över 860 000 finländare

Vid årets slut hade Varma 527 000 (531 000) försäkrade och 334 500 (333 700) pensionstagare.

Premieinkomsten ökade med cirka 2 % till 4,3 miljarder euro. Pensioner utbetalades till ett nästan 5 % större belopp än ett år tidigare, dvs. 5,0 (4,8) miljarder euro.

Varmas rehabiliteringsverksamhet har visat sig vara effektiv. Cirka 72 % av rehabiliteringsklienterna återgår till arbetslivet.

Nyckeltal 2014

20142013
Premieinkomst, mn €4 343,64 258,0
Utbetalda pensioner, mn € 1)5 010,14 786,7
ArPL-försäkrade 31.12488 200491 400
FöPL-försäkringar38 94039 810
Pensionstagare334 500333 700
Placeringar, mn €40 038,837 718,1
Placeringsintäkter, mn €2 698,93 160,1
Avkastning på investerat kapital, %7,19,0
Totalresultat, mn €1 223,01 558,5
Omkostnadsresultat, mn €33,432,0
Driftskostnader av omkostnadsinkomsten, %75,076,0
Överföring till kundåterbäringar, mn €117,0105,0
% av ArPL-lönesumman0,70,6
Ansvarsskuld, mn €32 069,731 399,1
Solvenskapital, mn €10 252,59 139,7
Solvenskapital/ansvarsskuld, % 2)34,031,6
Solvenskapital/solvensgräns2,22,2
Antal anställda 31.12561558
1)Före avdrag av erhållna ansvarsfördelningsersättningar
2)Relationstalet har räknats ut i % av den ansvarsskuld som används vid beräkningen av solvensgränsen