Varma

Sammandrag av årsredovisningen 2014
Årsredovisningen är tillgänglig i sin helhet på de finska och engelska sidorna.

VARMA_tilinpaatos
Finansieringsanalys
ModerbolagetModerbolagetKoncernenKoncernen
1.1–31.12, mn €2014201320142013
Affärsverksamhetskassaflöde
Vinst/förlust av egentlig verksamhet12,711,0-117,4-9,0
Korrektivposter
Förändring i försäkringsteknisk ansvarsskuld670,51 632,5670,51 632,5
Nedskrivningar och uppskrivningar av placeringar390,3309,1368,0254,1
Avskrivningar enligt plan26,227,3109,6158,9
Försäljningsvinster och -förluster-1 764,2-930,3-1 740,6-932,2
Kassaflöde före förändring i driftskapital-664,51 049,6-709,91 104,3
Förändring i driftskapital:
Ökning (-)/minskning (+) i kortfristiga räntefria affärsfordringar-344,9224,7-605,9211,3
Ökning (-)/minskning (+) i kortfristiga räntefria skulder100,3-47,593,2-48,0
Affärsverksamhetskassaflöde före skatter-909,11 226,8-1 222,61 267,6
Betalda direkta skatter-6,8-5,8-6,8-5,8
Affärsverksamhetskassaflöde-915,81 221,0-1 229,41 261,8
Investeringskassaflöde
Nettoinvesteringar och överlåtelseinkomster974,1-1 319,81 026,1-1 374,2
Investeringar i och överlåtelseinkomster från immateriella och materiella tillgångar och övriga tillgångar-0,41,6-0,41,6
Investeringskassaflöde973,7-1 318,21 025,6-1 372,7
Finansieringskassaflöde
Utbetalda räntor på garantikapital och övrig vinstutdelning-0,7-0,6-0,7-0,6
Finansieringskassaflöde-0,7-0,6-0,7-0,6
Förändring i likvida medel57,2-97,8-204,5-111,5
Likvida medel vid räkenskapsperiodens början620,1717,9606,5717,9
Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut677,3620,1402,0606,5