Varma

Sammandrag av årsredovisningen 2014
Årsredovisningen är tillgänglig i sin helhet på de finska och engelska sidorna.

VARMA_tilinpaatos
Nettointäkter av placeringsverksamheten till verkligt värde
Avkast-Avkast-Avkast-Avkast-Avkast-
Placeringsv.ning påning påning påning påning på
nettointäkt.Inves-inves-inves-inves-inves-inves-
marknads-teratteratteratteratteratterat
värde 8) kapital 9)kapitalkapitalkapitalkapitalkapital
2014201420142013201220112010
Avkastning €/% på investerat kapitalmn €mn €%%%%%
Ränteplaceringar sammanlagt713,913 010,55,51,24,44,24,6
Lånefordringar 1)45,01 727,82,63,33,23,91,5
Masskuldebrevslån661,79 722,06,80,85,55,06,3
Övriga finansmarknads-
instrument och depositioner 1) 2)
7,21 560,70,5-0,40,71,02,1
Aktieplaceringar sammanlagt1 284,114 071,09,121,814,5-13,019,8
Noterade aktier 3)816,111 020,47,423,714,9-18,918,9
Kapitalplaceringar 4)291,12 152,413,512,113,09,623,9
Onoterade aktier 5)177,0898,219,726,715,520,724,5
Fastighetsplaceringar sammanlagt157,04 110,23,83,14,56,43,5
Direkta fastighetsplaceringar117,03 611,23,22,04,65,93,3
Fastighetsplaceringsfonder och kollektiva investeringar40,0499,18,011,63,111,24,8
Övriga placeringar 575,66 647,58,74,56,04,518,0
Placeringar i hedgefonder 6)450,35 809,17,88,86,83,517,1
Råvaruplaceringar-8,6-4,1
Övriga placeringar 7)133,9842,515,9-6,36,010,917,1
Placeringar sammanlagt2 730,637 839,27,29,17,7-2,111,0
Intäkter, kostnader och driftskostnader ej fördelade på placeringsslag-31,716,3
Nettointäkter av placerings-
verksamheten till verkligt värde
2 698,937 855,47,19,07,7-2,111,0

1) Inklusive upplupna räntor
2) Inklusive kassa och bank samt köpeskillingsfordringar och -skulder
3) Inklusive blandfonder om dessa inte kan hänföras till någon annan post
4) Inklusive kapitalfonder och mezzaninefonder samt placeringar i infrastrukturen
5) Inklusive onoterade fastighetsplaceringsbolag
6) Inklusive alla typer av andelar i hedgefonder oberoende av fondens strategi
7) Inklusive de poster som inte kan hänföras till andra placeringsslag
8) Förändring av marknadsvärdena vid slutet och början av rapporteringsperioden - kassaflöden under perioden. Med kassaflöde avses differensen mellan försäljning/intäkter och köp/kostnader.
9) Investerat kapital = Marknadsvärde vid början av rapportperioden + kassaflöden som tidsavvägts per dag eller månad