Varma

Sammandrag av årsredovisningen 2014
Årsredovisningen är tillgänglig i sin helhet på de finska och engelska sidorna.

VARMA_tilinpaatos
Placeringsfördelning till verkligt värde
Grund-Grund-Risk-Risk-Risk-Risk-Risk-
fördel-fördel-fördel-fördel-fördel-fördel-fördel-
ningningning 8)ning 8)ning 8)ning 8)ning 8)
2014201320142013201220112010
mn €%mn €%mn €% 10)% 10)% 10)% 10)% 10)
Ränteplaceringar sammanlagt12 476,431,212 893,134,211 983,129,928,231,042,434,2
Lånefordringar 1)1 571,03,92 026,45,41 571,03,95,47,19,311,3
Masskuldebrevslån9 938,424,89 523,825,39 732,324,324,527,327,120,0
Övriga finansmarknads-
instrument och
depositioner 1) 2)
967,02,41 342,93,6679,91,7-1,7-3,46,02,8
Aktieplaceringar sammanlagt16 154,940,314 565,138,616 333,440,839,134,130,540,1
Noterade aktier 3)12 700,131,711 393,330,212 878,732,230,724,921,632,8
Kapitalplaceringar 4)2 451,06,12 174,75,82 451,06,15,87,06,65,4
Onoterade aktier 5)1 003,72,5997,12,61 003,72,52,72,22,31,8
Fastighetsplaceringar sammanlagt3 841,59,64 304,211,43 841,59,611,413,014,013,0
Direkta fastighetsplaceringar3 375,28,43 738,99,93 375,28,49,911,512,511,9
Fastighetsplaceringsfonder och kollektiva investeringar466,31,2565,21,5466,31,21,51,51,51,1
Övriga placeringar 7 566,118,95 955,715,87 961,919,916,316,414,215,3
Placeringar i hedgefonder 6)6 717,216,84 849,712,96 717,216,812,911,011,211,2
Råvaruplaceringar-25,9-0,10,30,0369,90,90,50,80,43,1
Övriga placeringar 7)874,82,21 105,82,9874,82,22,94,62,61,1
Placeringar sammanlagt40 038,8100,037 718,1100,040 119,9100,295,094,4101,1102,6
Effekt av derivat 9)-81,1-0,25,05,6-1,1-2,6
Placeringar till verkligt värde sammanlagt40 038,8100,037 718,1100,040 038,8100,0100,0100,0100,0100,0
Masskuldebrevsportföljens modifierade duration4,3

1) Inklusive upplupna räntor
2) Inklusive kassa och bank samt köpeskillingsfordringar och -skulder
3) Inklusive blandfonder om dessa inte kan hänföras till någon annan post
4) Inklusive kapitalfonder och mezzaninefonder samt placeringar i infrastrukturen
5) Inklusive onoterade fastighetsplaceringsbolag
6) Inklusive alla typer av andelar i hedgefonder oberoende av fondens strategi
7) Inklusive de poster som inte kan hänföras till andra placeringsslag
8) Exponeringsfördelningen kan redovisas för jämförelseperioderna allteftersom uppgifter samlas in (inte retroaktivt). Om siffrorna för jämförelseperioderna redovisas och perioderna inte är fullständigt jämförbara ska detta nämnas.
9) Inklusive derivatens verkan på skillnaden mellan grundfördelningen och riskfördelningen. Påverkan av derivaten kan vara +/-. Efter justeringen av skillnaden är slutsumman av riskfördelningen lika med grundfördelningen.
10) Den proportionella andelen beräknas genom att använda slutsumman av "Placeringar till verkligt värde sammanlagt" som divisor.