Varma

Sammandrag av årsredovisningen 2014
Årsredovisningen är tillgänglig i sin helhet på de finska och engelska sidorna.

VARMA_tilinpaatos
Nyckeltal och analyser
Sammandrag
31.12, mn €20142013201220112010
Premieinkomst, mn €4 343,64 258,04 230,73 976,63 735,2
Utbetalda pensioner och övriga
ersättningar, mn € 1)
4 660,74 445,54 167,53 924,63 652,9
Nettointäkter av placeringsverksamheten till verkligt värde, mn €2 698,93 160,12 492,4-711,03 277,8
avkastning på investerat
kapital, %
7,19,07,7-2,111,0
Omsättning, mn €5 480,06 228,35 120,73 942,94 888,1
Totala driftskostnader, mn €142,0142,7148,7135,9132,0
% av omsättningen2,62,32,93,42,7
Driftskostnader som täckts med den omkostnadsdel som ingår i försäkringsavgiften99,1101,3110,393,293,7
% av ArPL-löne- och FöPL-arbetsinkomstsumman0,50,50,60,50,5
Totalresultat, mn €1 223,01 558,51 201,4-1 377,72 054,4
Ansvarsskuld, mn €32 069,731 399,129 766,628 965,629 088,8
Solvenskapital, mn € 2)10 252,59 139,77 716,36 520,47 912,9
% av ansvarsskulden 3) 34,031,628,024,830,8
i förhållande till solvensgränsen2,22,22,42,52,3
Utjämningsbelopp, mn €1 180,01 118,11 107,61 120,21 158,3
Pensionsmedel, mn € 4) 40 297,538 040,235 198,432 782,333 570,1
Överföring till kundåterbäringar (%) av ArPL-lönesumman 5)0,660,590,440,400,54
ArPL-lönesumma, mn €17 826,917 813,417 706,117 324,616 495,3
FöPL-arbetsinkomstsumma, mn €894,4901,7909,9880,0749,4
ArPL-försäkringar 6)27 20026 90027 60028 10028 300
ArPL-försäkrade488 200491 400498 500498 400488 300
FöPL-försäkringar38 94039 81041 28041 94038 400
Pensionstagare334 500333 700331 400330 000326 900
1) Utbetalda ersättningar i resultaträkningen exkl. omkostnader för handläggning av ersättningar och upprätthållande av arbetsförmågan
2) Verksamhetskapitalet till och med 2012 beräknat utifrån vid tidpunkten gällande bestämmelser (motsvarande princip gäller även andra solvensnyckeltal)
3) Relationstal i procent av den ansvarsskuld som använts vid beräkning av solvensgränsen
4) Ansvarsskuld + värderingsdifferenser
5)Anges med två decimalers noggrannhet
6)Försäkringar tecknade av arbetsgivare som ingått försäkringsavtal