Varma

Sammandrag av årsredovisningen 2014
Årsredovisningen är tillgänglig i sin helhet på de finska och engelska sidorna.

VARMA_tilinpaatos

Varmas balansräkning och resultaträkning till verkliga värden

Arbetspensionsbolagets bokslut upprättas enligt bokföringslagen, aktiebolagslagen, försäkringsbolagslagen och lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag samt enligt lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden. Därtill iakttas Social- och hälsovårdministeriets förordning om försäkringsföretags bokslut och koncernbok-slut, bokföringsförordningen, beräkningsgrunder fastställda av Social- och hälsovårdministeriet samt Finansinspektionens föreskrifter. IFRS-standarderna gäller inte arbetspensionsförsäkringsbolag.

Arbetspensionssystemet är delvis fonderande. Beloppet av ansvarsskulden i arbetspensionsförsäkringsbolagets balansräkning motsvarar cirka en fjärdedel av kapitalvärdet av de pensioner som tillvuxit fram till bokslutsdagen. Dessutom innehåller den lagstadgade pensionsförsäkringen en garantiordning, som innebär att om en pensionsanstalt blir insolvent ansvarar arbetspensionssystemet solidariskt för att de försäkrades förmåner tryggas.

I ansvarsskulden ingår också ett betydande ofördelat tilläggsförsäkringsansvar, vilket utgör en resultatbuffert och ökar solvensen, ett fördelat tilläggsförsäkringsansvar reserverat för kundåterbäringar och ett aktieavkastningsbundet tilläggsförsäkringsansvar som utgör en buffert för fluktuationer i värdet på arbetspensionsbolagens aktier. Huvudkomponenterna i solvenskapitalet, som mäter solvensen, är det egna kapitalet, det ofördelade tilläggsförsäkringsansvaret, utjämningsbeloppet och placeringarnas värderingsdifferenser.

Bolagets driftskostnader är uppdelade på flera rader i resultaträkningen och nyckeltalen. De verkliga värdenas inverkan på bolagets placeringar och resultaten av dem visas i noterna. Ett arbetspensionsbolag behöver inte beräkna kalkylmässig skatteskuld så länge Social- och hälsovårdsministeriets beräkningsgrund som fastställer räkenskapsperiodens vinst i resultaträkningen är i kraft. På grund av ovanstående kan arbetspensionsbolaget i beskattningen inte fullt ut tillgodogöra sig den skattefria andelen på utdelningsintäkterna eller de tidigare skattegottgörelserna i samband med utdelning. I ett arbetspensionsbolag har koncernbokslutet närmast teknisk betydelse.

I noterna till bokslutet jämförs placeringsintäkterna till verkligt värde med den ränta som ska gottskrivas ansvarsskulden och de funktionsspecifika driftskostnaderna (exkl. driftskostnader för placeringsverksamheten och verksamheten för upprätthållande av arbetsförmågan samt lagstadgade avgifter) med den omkostnadsinkomst som ingår i försäkringsavgifterna. Bolagets totalresultat - placeringsverksamhetens resultat, omkostnadsresultatet och försäkringsrörelsens resultat sammanräknat – motsvarar resultaträkningens resultat till verkligt värde.

I noterna till det enligt gällande bestämmelser upprättade bokslutet ingår en balansräkning, där tillgångsposterna anges till verkligt värde, och en resultaträkning, där resultaträkningsposterna i enlighet med bestämmelserna har omgrupperats och sammanfattats. Det totala resultatet i resultaträkningen enligt verkliga värden avviker i väsentlig grad från räkenskapspe-riodens resultat i den enligt gällande bestämmelser upprättade resultaträkningen så som det uträknats enligt de beräkningsgrunder som i förväg fastställts av Social- och hälsovårdsministeriet.

Moderbolaget Varmas totalresultat uppgick år 2014 till 1 223 (1 558) miljoner euro och balansomslutningen till 40 601 (38 310) miljoner euro.