Varma

Sammandrag av årsredovisningen 2014
Årsredovisningen är tillgänglig i sin helhet på de finska och engelska sidorna.

VARMA_tilinpaatos

Ansvarsskulden

Varmas ansvarsskuld ökade med 2,1 (5,5) % till 32 070 (31 399) miljoner euro. I ansvarsskulden ingår förutom de ökade premie- och ersättningsansvaren även fördelat tilläggsförsäkringsansvar, som används för kundåterbäringar, till ett belopp av 117 (106) miljoner euro, ofördelat tilläggsförsäkringsansvar, som ingår i solvenskapitalet, till ett belopp av 753 (1 301) miljoner euro samt ett tilläggsförsäkringsansvar som är bundet till aktieavkastningen och som fungerar som en buffert för arbetspensionssystemets placeringsintäkter till ett belopp av 1 007 (720) miljoner euro. Utjämningsbeloppet var 1 180 (1 118) miljoner euro.

Värdet på de tillgångar som utgör täckning för ansvarsskulden var vid årets slut 126 (121) % av ansvarsskulden.